Verejné obstarávanie

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesov verejného obstarávania.

Etický kódex verejného obstarávania

Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (PDF)

Smernica Stredoslovenského múzea pre VO (PDF)

Informácia o zadaní zákazky podľa §9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní

Formulár podľa §41 Zákona o verejnom obstarávaní

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania / výzvy na predkladanie ponúk
• Jednoduchá zákazka
• Podlimitná zákazka
• Nadlimitná zákazka

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania / záznamy z prieskumu trhu
• Jednoduchá zákazka
• Podlimitná zákazka
• Nadlimitná zákazka

Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách