Verejné obstarávanie - Profil verejného obstarávateľa

Podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesov verejného obstarávania.

 

Etický kódex verejného obstarávania

 

Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (PDF)

 

Smernica Stredoslovenského múzea pre VO (PDF)

 

 

Informácia o zadaní zákazky podľa §9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní

 

Formulár podľa §41 Zákona o verejnom obstarávaní

 

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania / výzvy na predkladanie ponúk

Jednoduchá zákazka

Podlimitná zákazka

Nadlimitná zákazka

 

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania / záznamy z prieskumu trhu

Jednoduchá zákazka

Podlimitná zákazka

Nadlimitná zákazka

 

Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách

 

 

 

 

© Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, De©us, s.r.o. Žilina (www.decus.sk)