Voľné pracovné miesta

Výberové konania – kultúrne inštitúcie

 
 

RIADITEĽ / RIADITEĽKA STREDOSLOVENSKÉHO MÚZEA V BANSKEJ BYSTRICI, NÁMESTIE SNP 3755/4A, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta: riaditeľ / riaditeľka Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Námestie SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica

 

Riaditeľ / riaditeľka Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Námestie SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica

Dátum zverejnenia: 25. 10. 2018, 00:00
Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja 
vyhlasuje 

VÝBEROVÉ KONANIE 
na obsadenie miesta: 

riaditeľ / riaditeľka Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, 
Námestie SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica, 
IČO: 35984953 

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné podmienky: 

Kvalifikačné predpoklady: 
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. 
Odborná prax: 
• minimálne 4 roky odborná prax vykonávaná v organizácii pôsobiacej v oblasti kultúry a umenia (hlavný pracovný pomer), 
• prax vykonávaná v múzeu alebo galérii je výhodou, 
• minimálne 4 roky v riadiacej funkcii (hlavný pracovný pomer). 
Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: 
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
• bezúhonnosť. 
Ďalšie kritériá a požiadavky: 
• manažérske zručnosti, 
• osobnostné predpoklady na výkon funkcie, 
• odbornosť (znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti kultúry a činnosti príspevkovej organizácie, s osobitným zreteľom na zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o z mene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov; zákona č 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov), 
• znalosť štátneho jazyka, 
• znalosť aspoň jedného cudzieho svetového jazyka výhodou, 
• aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami, 
• návrh Koncepcie rozvoja Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Námestie SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica, 
• vodičské oprávnenie skupiny B – aktívne vedenie motorového vozidla. 

Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú prihlášku do výberového konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia): 

• prihláška alebo žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), 
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac), 
• motivačný list, 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej odbornej praxe vykonávanej v oblasti kultúry a umenia a celkovej doby dosiahnutej praxe v riadiacej funkcii, 
• potvrdenie o odbornej praxi vykonávanej v organizácii pôsobiacej v oblasti kultúry a umenia s uvedením presného dátumu (deň, mesiac, rok) začiatku a skončenia vykonávania práce v tejto oblasti a stručným popisom vykonávaných pracovných činností, 
• potvrdenie o praxi v riadiacej funkcii s uvedením presného dátumu (deň, mesiac, rok) začiatku a skončenia vykonávania riadiacej funkcie a stručným popisom vykonávaných pracovných činností, 
• doklad o stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelaní, 
• doklad osvedčujúci ovládanie cudzieho svetového jazyka, 
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 
• písomný materiál Koncepcia rozvoja Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Námestie SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35984953, 
• pracovné referencie, 
• presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt. 

Koncepcia rozvoja sa predkladá v písomnej forme na 5 rokov v rozsahu 6 strán (odporúčaný rozsah 35 – 40 riadkov na stranu, riadkovanie 1, veľkosť písma 11, typ písma Arial, medziznakové medzery – normálne). 
Požadovaná štruktúra koncepcie (ďalej len „projekt“) po formálnej stránke: 
a) úvod, 
b) zameranie projektu, 
c) analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia), 
d) východiská projektu na základe analýzy a strategických dokumentov, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou, 
e) ciele projektu, 
f) akčný plán realizácie projektu s návrhom nových a inovatívnych aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania vrátane vlastných príjmov, príp. náhradných riešení viaczdrojového financovania, personálne obsadenie, 
g) spôsob hodnotenia plnenia projektu ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach, 
h) očakávaný prínos po realizácii projektu, 
i) záver. 
Koncepcia po obsahovej stránke musí byť zrozumiteľná, vecná a realizovateľná. 

Prípadné informácie o Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, Námestie SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35984953 Vám poskytne Oddelenie kultúry Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky. 

Výberové konanie sa skladá z dvoch častí: 
• overenie úrovne manažérskych zručností a osobnostných predpokladov uchádzačov na výkon funkcie riaditeľa / riaditeľky pomocou štandardizovaných psychologických testov, pričom do druhého kola postúpia najviac traja uchádzači s najvyšším bodovým ziskom, 
• osobný, individuálny pohovor pred výberovou komisiou s cieľom obhajoby predloženej koncepcie a overenia schopností a odborných znalostí uchádzačov. 
O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do výberového konania informovaní písomne. 

Platové podmienky: 
Platová trieda 12, platový stupeň bude určený podľa dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Výberové konanie sa riadi smernicou č. 004/2018/ODDK o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Výberové konanie sa neriadi zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

O vymenovaní uchádzača do funkcie riaditeľa / riaditeľky Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Námestie SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35984953 rozhodne Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov. 

Písomnú prihlášku do výberového konania s vyššie uvedenými prílohami je potrebné zaslať najneskôr do 15. novembra 2018 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici, Námestie SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35984953“ na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica. 

V Banskej Bystrici dňa 25. októbra 2018 

Ing. Ján Lunter, v. r. 
predseda BBSK