zamestnanci stredoslovenského múzea

Riaditeľ múzea PhDr. Roman Hradecký hradecky@ssmuzeum.sk 048/412 58 96
 0905 620 337
Sekretárka riaditeľa Jana Rusková ruskova@ssmuzeum.sk 048/412 58 96
Štatutárna zástupkyňa riaditeľa
Námestníčka pre odborný úsek
RNDr. Elena Martincová  martincova@ssmuzeum.sk 048/410 33 76
 0917 898 767
Námestníčka pre prezentačný úsek Mgr. Marcela Kevešová kevesova@ssmuzeum.sk 048/ 412 5896
 0911 410 325
Manažér marketingu, projektov
 a podujatí
Mgr. art. Katarína Borošová borosova@ssmuzeum.sk 0918 337 254
  Daniel Víglaský viglasky@ssmuzeum.sk 048/412 58 96
Koordinátor pre Matejov dom Romana Hradecká hradecka@ssmuzeum.sk 048/412 55 77
 0903 480 265
Koordinátor pre Thurzov dom
 PR manažér
Mgr. Gabriela Benčová bencova@ssmuzeum.sk 048/412 58 97
 0917 898 768
Koordinátor
 pre Tihányiovský  kaštieľ
RNDr. Dana Bardonová bardonova@ssmuzeum.sk 048/410 33 76
 0903 480 268
Koordinátor
pre Múzeum ľudového tanca
Mgr. Jana Nahálková nahalkova@ssmuzeum.sk 048/412 58 96
ODBORNÝ ÚSEK
Námestníčka pre odborný úsek RNDr. Elena Martincová martincova@ssmuzeum.sk 048/410 33 76
 0917 898 767
Oddelenie kurátorov
Vedúci oddelenia kurátorov,
 vedúci oddelenia konzervátorov,
 historik
PhDr. Filip Glocko glocko@ssmuzeum.sk 048/412 58 96
Archeológ JUDr. Mgr. Martin Kvietok kvietok@ssmuzeum.sk 048/412 58 96
Zoológ bezstavovce Ing. Renáta Kapustová kapustova@ssmuzeum.sk 048/410 33 76
Paleontológ Mgr. Csaba Tóth, PhD. toth@ssmuzeum.sk 048/410 33 76
Etnológ Mgr. Jana Nahálková nahalkova@ssmuzeum.sk 048/412 58 96
Botanik RNDr. Elena Martincová martincova@ssmuzeum.sk 048/410 33 76
Zoológ - stavovce Mgr. Lenka Hrašková hraskova@ssmuzeum.sk 048/410 33 76
Numizmatik Mgr. Peter Račko, PhD. racko@ssmuzeum.sk 048/412 58 96
Historik umenia Mgr. Erika Maliniaková, PhD. maliniakova@ssmuzeum.sk 048/412 58 96
Dokumentačné oddelenie
Vedúca dokumentačného
 oddelenia,  dokumentátor
Eva Dusková duskova@ssmuzeum.sk 048/410 33 76
Dokumentátor Ing. Erika Hukeľová hukelova@ssmuzeum.sk 048/410 33 76
Knihovník RNDr. Jaroslava Bobáková bobakova@ssmuzeum.sk 048/410 33 76
Technik video Michaela Redlingerová redlingerova@ssmuzeum.sk 048/412 58 96
Kustód, správca depozitu Mgr. Vladimír Klemanič klemanic@ssmuzeum.sk 048/412 55 77
Fotograf Gabriela Rusková gruskova@ssmuzeum.sk 048/410 33 76
Oddelenie konzervátorov
Konzervátor Mgr. art. Miloš Packo packo@ssmuzeum.sk 048/412 58 96
Konzervátor Jana Packová packova@ssmuzeum.sk 048/412 58 96
Reštaurátor Jozef Dorica akad. maliar dorica@ssmuzeum.sk  
PREZENTAĆNÝ ÚSEK
Námestníčka pre prezentačný úsek Mgr. Marcela Kevešová kevesova@ssmuzeum.sk 048/ 412 5896
 0911 410 325
Oddelenie lektorov
Vedúca oddelenia lektorov, lektor Jaroslava Dobrotová dobrotova@ssmuzeum.sk 048/412 58 97
Lektor Mgr. Gabriela Benčová bencova@ssmuzeum.sk 048/412 58 97
Lektor RNDr. Dana Bardonová bardonova@ssmuzeum.sk 048/410 33 76
Lektor Ing. Lesanka Blažencová blazencova@ssmuzeum.sk 048/410 33 76
Lektor, grafik Mgr. Barbora Paulínyová paulinyova@ssmuzeum.sk 048/412 58 97
Lektor, pokladník Silvia Redlingerová sredlingerova@ssmuzeum.sk 048/412 58 97
pokladník Petronela Kubišová kubisova@ssmuzeum.sk 048/412 55 77
Oddelenie výstav
Výtvarník Romana Hradecká hradecka@ssmuzeum.sk 048/412 55 77
Vzdelávacie oddelenie
manažér vzdelávania,
 koordinátor náborovania
Mgr. Ivana Mináriková minarikova@ssmuzeum.sk 048/412 55 77
EKONOMICKO - PREVÁDZKOVÝ ÚSEK
ekonomicko-prevádzkový úsek vedie
 riaditeľ SSM Roman Hradecký
     
Ekonomické oddelenie
Ekonóm,
 poverená vedením ekonomického oddelenia
Mgr. Jana Majerová ekonom@ssmuzeum.sk 048/412 58 96
Účtovník Ing. Dana Ondrušková uctovnik@ssmuzeum.sk 048/412 58 96
Prevádzkové oddelenie
správca budov,
 poverený vedením prevádzkového oddelenia
Ing. Juraj Chrenko chrenko@ssmuzeum.sk 048/412 58 96
Vodič, údržbár Jozef Jasenský   048/412 58 96
Vodič, údržbár Ing. Rudolf Englart   048/412 58 96
upratovačka Katarína Kožáková    
upratovačka Magdaléna Hudecová    
upratovačka Katarína Hríbiková    

 

 

KONTAKTY Stredoslovenského múzea

 

 

© Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica, De©us, s.r.o. Žilina (www.decus.sk)