Zbierky SSM

Modernizácia správy zbierok múzea

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici patrí k významným regionálnym vedeckým a kultúrno-vzdelávacím fondovým inštitúciám. Vo svojej činnosti sa zameriava na dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti strednej a južnej časti stredoslovenského regiónu. Vo svojom zbierkovom fonde spravuje 183 496 ks zbierkových predmetov mimoriadnej historickej a vedeckej hodnoty, ktoré sú verejnosti prezentované v dvoch stálych expozíciách a na príležitostných výstavách múzeá. Podstatná časť zbierkového fondu je trvalo uložená  v dvoch depozitároch – v depozitári spoločenských vied v Matejovom dome a depozitári prírodných vied v Tihányiovskom kaštieli.

Hlavným cieľom a poslaním  múzea je neustále skvalitňovať a modernizovať systém odbornej správy a  ochrany zbierkového fondu múzea, minimalizovať riziká neoprávnenej manipulácie so zbierkovými predmetmi zavádzaním nových technológií pri ich ochrane v súčinnosti s platnými právnymi predpismi pre odbornú správu zbierok v múzeách a galériách na Slovensku.

Vzhľadom k tomu, že múzeum má obmedzené finančné možnosti, hľadá spôsoby, ako zabezpečiť financie na nákup nových technológií na ochranu zbierok predovšetkým prostredníctvom financií z grantových programov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Práve vďaka finančným prostriedkom z Dotačného systému MK SR sa nám v predchádzajúcich rokoch podarilo nainštalovať do všetkých našich expozičných a depozitárnych priestorov kamerový systém, ktorý výrazným  spôsobom zvýšil stupeň ochrany uložených aj prezentovaných zbierkových predmetov.

V roku 2016 nám Fond na podporu umenia finančne podporil projekt Ochrana zbierkových predmetov v depozitároch Stredoslovenského múzea. Zámerom projektu bolo skvalitniť a modernizovať systém ochrany zbierkového fondu múzea uloženého vo viacodborovom depozitári fondu spoločenských vied v Matejovom dome a fondu  prírodných vied v Tihányiovskom kaštieli. Primárne bol zameraný na zamestnancov múzea poverených odbornou správou zbierkového fondu – kustódov, kurátorov a konzervátorov, sekundárne aj na ostatných pracovníkov múzea, bádateľov a záujemcov o výskum zbierkového fondu z externého prostredia.

Realizáciou projektu v apríli 2017 sa nám podarilo naplniť jeho hlavné ciele – zabezpečiť elektronickú formu sledovania prístupu k zbierkovým predmetom inštaláciou technológie elektronickej brány, ktorá zabezpečuje kontrolu vstupu a pohybu osôb v depozitároch múzea,  zaviesť elektronickú formu evidencie vstupu a pohybu oprávnených osôb v depozitárnych priestoroch prostredníctvom prístupových RFID kariet. Vstup do všetkých depozitárnych priestorov múzea je v súčasnosti vybavený elektronickou bránou s čítačkou prístupových RFID kariet.

Vstup všetkých oprávnených osôb sa realizuje prostredníctvom RFID kariet, ktoré sú rozdelené na 3 úrovne prístupu. Oprávnenosť prístupu k zbierkovým fondom je spracovaná v Depozitárnom režime Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Najvyššiu úroveň prístupu má kustód depozitára, ktorý ako jediný môže vstupovať  do depozitára samostatne, ostatné oprávnené osoby len v jeho sprievode. Každá udalosť (použitie prístupovej karty) pri vstupe do depozitárnych priestorov  sa elektronicky zaznamená a pravidelne archivuje.

Inštaláciou technológie elektronickej brány múzeum zrealizovalo prvú etapu v zavádzaní nových technológií v správe zbierkového  fondu. Snahou múzea bude v nasledujúcom období aj zavedenie systému na kontrolu pohybu zbierkových predmetov prostredníctvom RFID kódov.

Technológiu elektronickej brány na kontrolu vstupu osôb a ich pohybu vo viacodborovom depozitári z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Logo