Zbierky SSM

Ochrana a trvalá archivácia fondu plošného materiálu

Zbierkový fond plošného materiálu Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici bol zriadený  v roku 1982, zápisom prvého záznamu do knihy prírastkov. Postupne sa fond obohacoval o nové predmety a podľa poslednej revízie z roku 2013, obsahuje 2688 ks zbierkových predmetov.

V tomto špecifickom zbierkovom fonde sú zastúpené rôznorodé zbierkové predmety, prevažne v ňom prevládajú zbierkové predmety z materiálovej skupiny papier. Obsahuje členské knižky a legitimácie, mapuje obdobie prvej a druhej svetovej vojny a medzivojnové obdobia. Zahŕňa dokumenty viažuce sa k významným osobnostiam Banskobystrického kraja, ako Terézia Vansová, Karol Kuzmány, Karol Kiszely alebo rodina Čajaková.

Výrazný podiel na celkovom množstve fondu, tvoria zbierkové predmety z revolučných rokov 1989, aj z prvých federálnych volieb (1990, 1992). Sú to prevažne plagáty a propagačné materiály jednotlivých politických strán a hnutí.

Neodmysliteľnou súčasťou zbierok sú aj dokumenty viažuce sa na okrúhle výročia založenia prvého mestského múzea (1989) a prvej expozície (1909) v Banskej Bystrici.

Fond do roku 2017 nebol dostatočne spracovaný a ani  správne a vhodne ošetrený a uložený. Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia, ktorý schválil projekt „Ochrana, trvalá archivácia a uloženie zbierok plošného materiálu“, bolo možné obstarať archivačné ochranné prostriedky, ktoré sa použili na ochranu jednotlivých zbierkových predmetov. Zakúpené  archivačné obaly spĺňajú prísne kritéria ochrany a to štandardy pevnosti, odolnosti voči ohňu, napadnutiu biologickými škodcami a odolnosti voči vode. Nákupom vhodných obalových materiálov a bezpečnostných archivačných skríň, sa dosiahla adekvátna ochrana a uloženie zbierok pre budúci výskum a vedu. Spracovaním druhostupňových záznamov jednotlivých zbierkových predmetov v katalogizačnom systéme ESEZ 4G, ich ošetrením a správnym uložením, sa zvýšila vedecká aj spoločenská hodnota zbierkového fondu plošného materiálu.

Hlavným partnerom akvizičného projektu je Fond na podporu umenia.

Logo

Akvizícia v roku 2017

Na základe odporúčania členov Komisie na tvorbu zbierok pri Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici bola v roku 2017 riaditeľom múzea  prijatá do zbierkového fondu Stredoslovenského múzea Zbierka motýľov Jozefa Hegedűša. Táto zbierka bola zakúpená  prostredníctvom zoologického akvizičného projektu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V zbierke je prítomných 570 exemplárov motýľov, opísaných do 136 druhov a zaradených do 13 čeľadí. Nachádza sa v nej 268 jedincov denných a 302 jedincov nočných druhov motýľov, ktoré dokladujú stav a vývoj prírodného prostredia katastrálneho územia obce Slovenská Ľupča počas rokov  1999 – 2011. Tieto motýle pochádzajú z lúčneho i lesného prostredia, niektoré z nich indikujú suché výslnné stanovištia, iné zas vlhké a podmáčané biotopy.

Obec Slovenská Ľupča sa nachádza v okrese Banská Bystrica, v regióne pôsobnosti Stredoslovenského múzea. V súlade s regionálnou špecializáciou múzea táto zbierka výrazne zhodnotila zbierkový fond, keďže z lokality Slovenská Ľupča v ňom bolo doposiaľ zastúpených len veľmi málo druhov bezstavovcov.

Motýle Slovenskej Ľupče zo zbierky J. Hegedűša budú postupne od r. 2018 vystavované vo výstavných priestoroch Tihányiovského kaštieľa ako súčasť vlastných výstav i výstav realizovaných v spolupráci s inými organizáciami. Taktiež budú zahrnuté do prednáškovej a publikačnej činnosti múzea. Zbierka bude poskytnutá na ďalšie vedecké spracovanie aj iným odborníkom a bádateľom v oblasti entomológie, poslucháčom prírodovedných študijných odborov vysokých škôl, ako aj odborným prírodovedným pracovníkom rôznych štátnych organizácií. Bude sprístupnená návštevníkom múzea, školskej mládeži, členom záujmových organizácií, školských prírodovedných krúžkov a školských klubov.

Hlavným partnerom akvizičného projektu je Fond na podporu umenia.

Logo

Modernizácia správy zbierok múzea

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici patrí k významným regionálnym vedeckým a kultúrno-vzdelávacím fondovým inštitúciám. Vo svojej činnosti sa zameriava na dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti strednej a južnej časti stredoslovenského regiónu. Vo svojom zbierkovom fonde spravuje 183 496 ks zbierkových predmetov mimoriadnej historickej a vedeckej hodnoty, ktoré sú verejnosti prezentované v dvoch stálych expozíciách a na príležitostných výstavách múzeá. Podstatná časť zbierkového fondu je trvalo uložená  v dvoch depozitároch – v depozitári spoločenských vied v Matejovom dome a depozitári prírodných vied v Tihányiovskom kaštieli.

Hlavným cieľom a poslaním  múzea je neustále skvalitňovať a modernizovať systém odbornej správy a  ochrany zbierkového fondu múzea, minimalizovať riziká neoprávnenej manipulácie so zbierkovými predmetmi zavádzaním nových technológií pri ich ochrane v súčinnosti s platnými právnymi predpismi pre odbornú správu zbierok v múzeách a galériách na Slovensku.

Vzhľadom k tomu, že múzeum má obmedzené finančné možnosti, hľadá spôsoby, ako zabezpečiť financie na nákup nových technológií na ochranu zbierok predovšetkým prostredníctvom financií z grantových programov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Práve vďaka finančným prostriedkom z Dotačného systému MK SR sa nám v predchádzajúcich rokoch podarilo nainštalovať do všetkých našich expozičných a depozitárnych priestorov kamerový systém, ktorý výrazným  spôsobom zvýšil stupeň ochrany uložených aj prezentovaných zbierkových predmetov.

V roku 2016 nám Fond na podporu umenia finančne podporil projekt Ochrana zbierkových predmetov v depozitároch Stredoslovenského múzea. Zámerom projektu bolo skvalitniť a modernizovať systém ochrany zbierkového fondu múzea uloženého vo viacodborovom depozitári fondu spoločenských vied v Matejovom dome a fondu  prírodných vied v Tihányiovskom kaštieli. Primárne bol zameraný na zamestnancov múzea poverených odbornou správou zbierkového fondu – kustódov, kurátorov a konzervátorov, sekundárne aj na ostatných pracovníkov múzea, bádateľov a záujemcov o výskum zbierkového fondu z externého prostredia.

Realizáciou projektu v apríli 2017 sa nám podarilo naplniť jeho hlavné ciele – zabezpečiť elektronickú formu sledovania prístupu k zbierkovým predmetom inštaláciou technológie elektronickej brány, ktorá zabezpečuje kontrolu vstupu a pohybu osôb v depozitároch múzea,  zaviesť elektronickú formu evidencie vstupu a pohybu oprávnených osôb v depozitárnych priestoroch prostredníctvom prístupových RFID kariet. Vstup do všetkých depozitárnych priestorov múzea je v súčasnosti vybavený elektronickou bránou s čítačkou prístupových RFID kariet.

Vstup všetkých oprávnených osôb sa realizuje prostredníctvom RFID kariet, ktoré sú rozdelené na 3 úrovne prístupu. Oprávnenosť prístupu k zbierkovým fondom je spracovaná v Depozitárnom režime Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Najvyššiu úroveň prístupu má kustód depozitára, ktorý ako jediný môže vstupovať  do depozitára samostatne, ostatné oprávnené osoby len v jeho sprievode. Každá udalosť (použitie prístupovej karty) pri vstupe do depozitárnych priestorov  sa elektronicky zaznamená a pravidelne archivuje.

Inštaláciou technológie elektronickej brány múzeum zrealizovalo prvú etapu v zavádzaní nových technológií v správe zbierkového  fondu. Snahou múzea bude v nasledujúcom období aj zavedenie systému na kontrolu pohybu zbierkových predmetov prostredníctvom RFID kódov.

Technológiu elektronickej brány na kontrolu vstupu osôb a ich pohybu vo viacodborovom depozitári z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Logo