Anorganika

help with my homework math

how to type an essay

Anorganickú zbierku tvorí 5 kategórií zbierkových predmetov:

 1. minerály (4 728 kusov),
 2. horniny (2 346 kusov),
 3. geologické tvary, formy, javy (518 kusov),
 4. skameneliny rastlín (100 kusov) a
 5. skameneliny živočíchov (1 040 kusov).

Celý súbor (v r. 2005) tvorí 8 732 kusov. Približne štvrtina pochádza zo svetových nálezísk všetkých kontinentov, ktoré sú často porovnávacími vzorkami druhov z domácich nálezísk.

Viac ako polovica fondu má pôvod na strednom Slovensku, predovšetkým zbery z banských lokalít širšieho okolia Banskej Bystrice. Zvyšok tvorí materiál z východného a západného Slovenska.

Najcennejší je historický súbor vzoriek z Bothárovej zbierky, najmä vzácne mineralogické formy z baníckych lokalít v okolí Banskej Bystrice, z mladších akvizícií kryštalické antimonity z Kremnice, kostrové zvyšky medveďov z okolia Dolného Harmanca a Ľubietovej, sférický pieskovcový tvar z Lipovian a podobne.

BOTHÁROVA ZBIERKA

MUDr. Samuel Bothár začal svoju zbierku tvoriť pravdepodobne už ako študent v Banskej Štiavnici, v druhej polovici 60-tych rokov 19. storočia. S viacerými významnými geológmi tej doby udržiaval zberateľské kontakty (J. Szabo, L. Cseh, T. Szontágh, F. Kubíny, G. Szádeczský a i.).

Celá zbierka mala 1600 – 1700 kusov, z čoho 713 kusov predala jeho dcéra Elena do Banského múzea v Banskej Štiavnici (r. 1935).


Bothárov dar pozostáva (podľa súčasného stavu spracovania) z predmetov

 • mineralogických (578 kusov),
 • petrologických (251 kusov),
 • geologických (6 kusov),
 • paleobotanických (7 kusov) a
 • paleozoologických (61 kusov).

Celý súbor obsahuje 903 kusov. Zbierka bola od počiatku budovaná ako systematická (najmä minerály a horniny) so širokým medzinárodným záberom (22 % tvoria zbery z lokalít všetkých svetadielov). Historickú cenu majú vzorky minerálov zo slovenských typových lokalít (napr. libethenit a euchroit z Ľubietovej, evansit zo Železníka a devillín – herrengrundit zo Španej Doliny).

Mnohé vzorky Bothár získal zrejme darom od významných osobností, čo dokladujú pôvodné etikety s ich menami, napr. F. Kubíny (zberané 1866), G. Szádeczký (zberané 1888), K. A. Zipser (datovaná 1863) a podobne. Dar Samuela Bothára je v doterajšej histórii múzea najväčší darovaný anorganický súbor veľkej historickej hodnoty.

MUDr. Samuel Bothár (1845 Banská Bystrica – 1915 Banská Bystrica)

Zakladajúci člen Mestského múzea v Banskej Bystrici (1889), darca a realizátor prvej expozičnej prezentácie zbierky anorganických prírodnín (1909), prvý a doživotný kustód prírodovedných zbierok múzea (1909 – 1915, čestná funkcia).

Známa skutočnosť, že pre prvú inštaláciu dal na vlastné náklady vyhotoviť zasklené skrinky, svedčí o jeho veľkodušnosti i láske, najmä k minerálom a tiež k múzeu.


Študoval v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Viedni a Budapešti, promoval v roku 1872 ako doktor medicíny. Pôsobil ako lekár v Budapešti (1872 – 1973), Zvolene (1973 – 1882) a Banskej Bystrici (1882 – 1915). V roku 1885 bol prijatý za vidieckeho člena Uhorskej geologickej spoločnosti.

Z BOTHÁROVEJ ZBIERKY:

argonite

Aragonit – kryštalický aragonit

Do histórie Španej Doliny sa zapísal v roku 1840 nález zvláštnych kryštálov aragonitu, ktoré boli v hornej časti zmenené na kalcit, kalcitovú paramorfózu a vyskytovali sa na drúze takmer 6 metrov veľkej.

Boli tu aj stĺpcovité kryštály vytvárajúce dvoj-, troj- až šesťboké zrasty. Veľká drúza bola v svojej dobe považovaná za najkrajší súbor aragonitov na svete. Udáva sa, že je uložená v Prírodovednom múzeu vo Viedni. Predstavovaná vzorka je z Bothárovej zbierky a bola získaná kúpou pravdepodobne koncom 70-tych rokov 19. storočia.

 • Veľkosť vzorky 9,5 x 6,5 x 3 cm,
 • veľkosť kryštálov do 20 mm x 6 mm, prevažne trojité zrasty.
 • Lokalita výskytu: Špania Dolina – banské chodby šachty Mária.
libethenit

Libethenit

Meno minerálu je odvodené od názvu baníckej obce Ľubietová (Libethen) – prvého náleziska tohto druhu na svete. Našiel sa počiatkom 19. stor. v trhlinách starých banských štôlní v podobe agregátov drobných kryštálikov.

Do svetovej mineralogickej literatúry ho uviedol F. A. Breithaupt (1823) aj spolu s ďalším novým druhom, euchroitom. Miesto nálezu libethenitu je Podlipa a euchroitu Svätodušná.

 • Veľkosť vzorky je 9 x 5,5 x 4 cm,
 • veľkosť kryštálov do 4 mm.
 • Rozmer chráneného druhu je nad 8 mm.

Do zbierky S. Bothára bola vzorka zaradená v 90-tych rokoch 19. storočia.

ODD_CELESTIN

Celestín

Peknými tvarmi kryštálov a nebovomodrou farbou sa vyznačuje celestín – ďalší minerál zo Španej doliny; našiel sa v banských chodbách pri šachte Mária. Jeho najväčší kryštál na vzorke (11 x 6,5 x 4 cm), vyrastený v kalcite má rozmer 10 x 6 mm. S. Bothár ho zaradil do svojej zbierky v 90-tych rokoch 19. storočia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Devillín (herrengrundit, úrvölgyit)

Historicky významná vzorka pôvodne opísaná pod názvami odvodenými z nemeckého alebo maďarského pomenovania Španej Doliny (1879). Do Bothárovej zbierky sa dostala v 80-tych rokoch 19. stor., krátko po zverejnení opisu. Názov vzorky herrengrundit sa používal až do roku 1940, keď sa porovnaním vzoriek devillínu a herrengrunditu zistilo, že sú identické, ale devillín bol popísaný v anglickom Cornwalle skôr (už v r. 1864). Odvtedy sa používa pre tento minerál názov devillín.

 • Veľkosť vzorky 6 x 5 x 4,5 cm, polguľovité lístkovité agregáty (až 2 x 1 cm), plocha agregátu presahuje kritérium chráneného druhu.
 • Lokalita výskytu: Špania Dolina.
arzenolit

Arzénová ruda (arzenolit, auripigment, realgár)

Zaujímavá vzorka arzénovej rudy ťaženej v okolí Tajova v prvej polovici 19. stor. S. Bothár jej nález spája s tajovskou hutou a depóniou hutnej trosky v 70-tych rokoch 19. stor. Primárna ruda, tvorená realgárom a auripigmentom, sa dostala do tepelného kontaktu s troskou. Z unikajúceho arzénu vykryštalizovali kryštáliky arzenolitu (až 4 mm) a pokryli plochu viac ako 25 cm2. Plocha agregátu kryštálov arzenolitu päťnásobne presahuje kritérium chráneného druhu.

d_27133_8428

Meď cementačná

Historicky najstaršou ťaženou medenou rudou je prírodná cementačná meď. V Bothárovej zbierke sa uchovala ukážka rýdzej medi obaľujúca úlomky hornín, v dutinách s kubickými kryštálikmi (do 1 mm).

 • Rozmer vzorky 8 x 5 x 4 cm výrazne presahuje kritérium chráneného druhu.
 • Lokalita výskytu: Špania Dolina-Piesky.

Z NOVŠÍCH ZBEROV:

antimonite

Antimonit

Najkrajšie kryštály antimonitu zo slovenských nálezísk sú z Kremnice. V anorganickej zbierke sa zachoval pozoruhodný súbor z tejto lokality, získavaný od konca 19. storočia po 80. roky 20. storočia. Krásnou ukážkou je steblovitý agregát zo štôlne Václav na Šturci,

 • rozmer vzorky 10 x 7,5 x 6,5 cm,
 • najdlhší kryštál 8 x 0,5 x 0,3 cm, rozmermi zodpovedá kritériu chráneného druhu.

Je vystavený v klenotnici expozície Príroda stredného Slovenska.