Archeologické služby

Portfólio archeologických služieb

1. Analýza rizika archeologického výskumu

Plánujete kúpu stavebného pozemku a chcete predísť problémom spojeným s povinnosťou záchranného archeologického výskumu? Ponúkame Vám služby zamerané na analýzu pravdepodobnosti výskytu archeologických situácii na Vami vybranom pozemku. S nami predídete starostiam, ktoré stavebníkom prináša archeologický výskum.

2. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA (sekcia kultúrne dedičstvo)

V súčasnosti platí zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2006 a upravuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie, posudzovanie strategických dokumentov a posudzovanie vplyvov stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie. Podľa §3, písm. a), predmetného zákona sa rozumie pod vplyvom na životné prostredie akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie, flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, krajinu, prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie medzi týmito faktormi. Navrhovateľom, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorá je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, ponúkame služby v oblasti analýzy dopadov ich zamýšľanej činnosti na kultúrne dedičstvo.

3. Projektový manažment archeologických výskumov

Ponúkame pomoc a spoluprácu kolegom z oblasti archeológie pri plánovaní a projektovaní organizačne i časovo náročných archeologických akcií v našom regióne.

4. Záchranný archeologický výskum

Ste stavebník a stojíte pred nutnosťou zabezpečiť záchranný archeologický výskum? Sme pripravení Vám pomôcť s garanciou najnižšej ceny výskumu. Taktiež sa snažíme riešiť záchranný výskum v čo najkratšom časovom horizonte.

5. Archeologický výskum na dokumentačné účely

Ponúkame kolegom ako aj širokej laickej verejnosti realizáciu archeologických výskumov na dokumentačné účely. Tieto výskumy sú realizované v prípadoch, kedy archeologický nález nie je priamo ohrozený. Jedná sa o výskumy, ktoré nám napomôžu odpovedať na konkrétne otázky a overiť vedecké hypotézy.

6. Laboratórne spracovanie archeologických nálezov

Tím našich konzervátorov a reštaurátorov s dlhoročnými skúsenosťami je Vám k dispozícii, pri ošetrení a konzervácii archeologických nálezov z archeologických výskumov ako i náhodných nálezov.

7. Právne poradenstvo v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva

Nezdajú sa Vám rozhodnutia orgánov štátu v oblasti pamiatkovej starostlivosti? Potrebujete poradiť ako správne postupovať v prípadoch spojených s ochranou kultúrneho dedičstva? Sme pripravení Vám pomôcť odbornou radou a usmernením.

8. Sprievodcovská činnosť

Ponúkame sprevádzanie po najvýznamnejších archeologických lokalitách Slovenska s odborným výkladom.

9. Archeoturistika

Fascinuje Vás história? Záhady skryté pod zemou? Chcete sa stať súčasťou bádateľského tímu? S nami to môže byť skutočnosť. V súčasnosti rozbiehame projekty z oblasti archeoturistiky, v rámci ktorej umožníme aj Vám podieľať sa na archeologických výskumoch a byť súčasťou nášho tímu.


Kontakt v prípade Vášho záujmu o bližšie informácie:

nadaskay@ssmuzeum.sk

048/412 58 96