MÚZEUM ĽUDOVÉHO TANCA

Múzeum ľudového tanca je inštitúciou s jedinečným poslaním, ktorá vznikla v centre folklórne živého regiónu, v Banskej Bystrici. Jej zriadenie Banskobystrickým samosprávnym krajom na začiatku roku 2007 je v súčasných podmienkach skôr ojedinelým prejavom národnej uvedomelosti a úcty k vlastným tradíciám. Obzvlášť keď vezmeme do úvahy, že v posledných rokoch kultúrne inštitúcie prežívajú na pokraji svojej existencie.

Čo je Múzeum ľudového tanca?

Múzeum ľudového tanca je unikátnym samostatným pracoviskom Stredoslovenského múzea. Podobné zariadenie nemá v stredoeurópskom priestore svoju obdobu – jemu podobné existujú skôr v krajinách západnej Európy (Nemecko, Španielsko a inde).

• zameriava sa na základný výskum všetkých prejavov ľudového tanca na Slovensku (resp. v banskobystrickom kraji), a to v širších, či už regionálnych, sociálnych, etnických a iných kontextoch. Vo viacerých smeroch presahuje aj do príbuzných vedných odborov, ako napr. etnomuzikológia, etnológia, folkloristika, história a pod.
• realizuje prepisy (rozumej prehranie) a transkripcie už existujúcich archívnych zvukových a audiovizuálnych materiálov realizovaných inými inštitúciami a jednotlivcami. PlickaProstredníctvom moderných technických postupov a dobrého digitalizačného vybavenia odborní pracovníci tieto materiály a častokrát tak zabraňujú ich definitívnemu znehodnoteniu časom.
• vykonáva odborné uloženie a ochranu archívnych materiálov v archíve, vedie evidenciu o premiestňovaní archívnych materiálov a dokumentov.
• zaoberá sa priamym výskumom folklorizmu v teréne a všetkými prejavmi organizovaného folklóru v banskobystrickom regióne.
• venuje sa prezentačnej činnosti získaných audio a audiovizuálnych dokumentov, a to vždy v kontexte s konkrétnou tematikou modernej krátkodobej alebo dlhodobej expozície.

Prečo práve Múzeum ľudového tanca?

Výskumu prejavov ľudového tanca sa od začiatku 50. rokov 20. storočia venuje viacero profesionálnych inštitúcií. Ich výskum však spočíva skôr v dokumentačnej, archivačnej a vedeckej činnosti. Ich úlohou však nie je sústredené materiály verejne prezentovať širokej verejnosti. Práve s týmto zámerom vzniklo Múzeum ľudového tanca, ktoré sa sústredí na prezentáciu ľudového tanca v jeho rôznorodých podobách:
– tradičné dedinské tance
– tance z mestského a prímestského prostredia
– tance v prostredí folklorizmu
– tance etnických a iných menšín
– tance na začiatku 21. storočia s náväznosťou na tradičné tance

Tieto „piliere“ sú akousi pomôckou pri výskumnej, dokumentačnej i prezentačnej činnosti, pretože tanec ako taký predstavuje nesmierne širokú, zložitú a organicky živú problematiku. Preto je nevyhnutná spolupráca i s inými odborníkmi, profesionálnymi inštitúciami, občianskymi združeniami, nadáciami či nadšencami z tejto oblasti. Oslovení odborníci prejavili podporu činnosti múzea a ochotu participovať na konkrétnych projektoch. Odborným garantom sa stal významných slovenský etnochoreológ PhDr. Stanislav Dúžek, CSc. V súvislosti s regionálnym záberom sa Múzeum ľudového tanca sústredí predovšetkým na regióny najbližšie Banskej Bystrici, a teda na Podpoľanie a Horehronie. V budúcnosti chce svoj záber rozšíriť i na ostatné regióny a mikroregióny Banskobystrického samosprávneho kraja.

Aké sú vízie a ciele Múzea ľudového tanca?

Dlhodobým cieľom a ambíciou Múzea ľudového tanca je vytvorenie rozsiahleho archívu audio a audiovizuálnych materiálov, a to od čo možno najstaršieho obdobia 1. polovice 20. storočia až po súčasnosť. S tým súvisí samozrejme i získavanie a realizovanie fotodokumentácie, zoskupovanie tradičných odevov a pod. RaslaviceVšetky tieto materiály by mali byť profesionálne prezentované všetkým záujemcom o tradičnú kultúru – či už prostredníctvom modernej expozície, s použitím videoprojekcií, s praktickými ukážkami jednotlivých tancov odbornými lektormi alebo inými formami.

Naším hlavným prianím však je predovšetkým to, aby každý, kto prejaví záujem mal možnosť oboznámiť sa pútavým spôsobom s ľudovým tancom, ako dôležitou časťou nášho kultúrneho dedičstva. Či už ide o zahraničných návštevníkov, profesionálnych záujemcov alebo jednoducho len nadšencov a záujemcov, každý si nájde v Múzeu ľudového tanca to, čo ho zaujíma a čo má rád.

Pracovníci múzea:
Mgr. Jana Koltonová – koordinátor pre Múzeum ľudového tanca
Michaela Redlingerová – technik video

Vážení návštevníci,

Audiovizuálna expozícia Múzea ľudového tanca je aj naďalej ZATVORENÁ z dôvodu rekonštrukcie expozičných miestností.

Za pochopenie vopred ďakujeme a tešíme sa na vašu návštevu na kultúrno-spoločenských podujatiach a výstavných projektoch, ktoré pre vás v Stredoslovenskom múzeu i naďalej pripravujeme.
Vaše Stredoslovenské múzeum