Verejné obstarávanie

Zmluva o dielo č. …/2022

Zmluvné strany
Objednávateľ : Stredoslovenské múzeum
Námestie SNP č. 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: PhDr. Marcel Pecník, riaditeľ
IČO: 35 984 953
DIČ: 2021427133
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK72 8180 0000 0070 0039 5956
Oprávnený konať vo veciach zmluvy: PhDr. Marcel Pecník, riaditeľ Stredoslovenského múzea
Oprávnené osoby jednať v realizačných veciach: Mgr. art. Miloš Packo, reštaurátor Stredoslovenského múzea
Telefonický a e-mailový kontakt: 048/4125896, packo@ssmuzeum.sk
(ďalej len objednávateľ)
a
Zhotoviteľ :
Štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN) :
Telefonický a e-mailový kontakt:
(ďalej len zhotoviteľ)
uzatvorili dnešného dňa podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za nasledujúcich podmienok túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).


Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, vyhlásenej a zverejnenej dňa ……… na webovom sídle objednávateľa na predmet zákazky: Reštaurovanie renesančného dreveného trámového stropu D2 v miestnosti 2.04 na 2. NP Thurzovho domu a to na základe a v rozsahu reštaurátorskej dokumentácie Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, Banská Bystrica, Námestie SNP 4, meštiansky dom tzv. Thurzov dom. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky realizácie tejto zmluvy, a že disponuje technickým, materiálnym vybavením a personálnymi kapacitami, odbornými znalosťami, oprávneniami, povoleniami, ktoré sú potrebné k riadnemu plneniu predmetu tejto zmluvy.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený na vykonanie predmetu zmluvy tak, ako sa touto zmluvou zaviazal. Ja zapísaný v Komore reštaurátorov so zodpovedajúcou špecializáciou reštaurovania. Ďalej vyhlasuje, že na jeho strane nie je žiadna zákonná alebo zmluvná prekážka, ktorá by znemožnila výkon predmetu zmluvy tak, ako je uvedené v tejto zmluve.


Čl. 1
Predmet zmluvy
1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci tejto zmluvy o dielo: reštaurovať drevený trámový strop D2 v miestnosti 2.04 (rozloha cca 63 m2) na 2. NP Thurzovho domu a to na základe a v súlade s reštaurátorskou dokumentáciou Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, Banská Bystrica, Námestie SNP 4, meštiansky dom tzv. Thurzov dom, spracovanej reštaurátorom akad. soch. Ivanom Škandíkom, v spolupráci s Mgr. art. Evou Bezúchovou Michalčíkovou, dátum 12/2021 a tiež v súlade s Rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, č. KPUBB-2022/715-5/6528/LIE zo dňa 26.1.2022.
1.2. Ďalej je predmetom vyhotovenie textovej, grafickej a fotografickej dokumentácie z reštaurovania renesančného dreveného trámového stropu v súlade s Rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, č. KPUBB-2022/715-5/6528/LIE zo dňa 26.1.2022.
1.2. Reštaurátorská dokumentácia Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, Banská Bystrica, Námestie SNP 4, meštiansky dom tzv. Thurzov dom, Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, č. KPUBB-2022/715-5/6528/LIE zo dňa 26.1.2022 a zameranie vo formáte DWG tvoria Prílohu č. 1, 2 a 3 a sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.


Čl. 2
Čas, miesto a spôsob plnenia
2.1. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy – reštaurovanie renesančného dreveného trámového stropu D2 v súlade v Čl. I tejto zmluvy nasledovne:
a) začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
b) ukončenie: 15.5.2022.
2.2. Miesto plnenia: Stredoslovenské múzeum – Thurzov dom, Námestie SNP č. 4, 974 01 Banská Bystrica, 2. NP, miestnosť 2.04.
2.3. Spôsob plnenia: zhotoviteľ vykoná všetky úkony podľa Čl. I. tejto zmluvy a v súlade s reštaurátorskou dokumentáciou a zmluvné strany spoločne protokolárne podpíšu odovzdanie diela.
2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ písomne protokolárne preberie dielo až po odstránení všetkých vád a nedorobkov, ktoré by bránili riadnemu užívaniu diela.
2.5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať v skoršom ponúknutom termíne bez nároku na finančné zvýhodnenie.
2.6. Čas plnenia sa predlžuje o dobu, po ktorú objednávateľ z objektívnych alebo subjektívnych príčin nevytvoril zhotoviteľovi podmienky pre riadny výkon práce. Predĺžený čas plnenia bude určený zápisom v dodatku k tejto zmluve podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.


Čl. III.
Cena diela
3.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa Čl. I tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške :
cena diela bez DPH : ……..,- €
DPH 20% : ……..,- €
Celková cena s DPH : ……..,- €
3.2. Cena diela je dojednaná ako konečná a zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, vrátane zabezpečenia likvidácie a odvozu odpadu. Cena diela bude vyplatená jednorázovo po ukončení a odovzdaní diela podľa tejto zmluvy.
3.3. Zhotoviteľ po písomnom protokolárnom odovzdaní diela podpísanom oboma zmluvnými stranami vystaví objednávateľovi faktúru so splatnosťou 30 dní.
3.4. Faktúra musí obsahovať minimálne náležitosti potrebné pre vyhotovenie daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie, ak neobsahuje všetky náležitosti podľa tejto zmluvy. Vrátením faktúry sa plynutie lehoty splatnosti prerušuje. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je kópia protokolárneho odovzdania diela.
3.5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vyfakturovanú cenu diela v dohodnutej lehote splatnosti na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Za deň splnenia finančného záväzku sa považuje deň pripísania vyfakturovanej sumy na účet zhotoviteľa.

Celá Zmluva o dielo je dostupná TU

Celý Link na úložisko je dostupný TU

Celé Rozhodnutie KPÚ je dostupné TU

Celá Výzva je dostupná TU