Verejné obstarávanie

VÝZVA na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov:

Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia nových priestorov v Tihányovskom kaštieli.
Na vypracovanie ponuky projektovej dokumentácie zadávateľ predkladá:

  1. Geodetické zameranie Tihányiovského kaštieľa v Banskej Bystrici na 1. nadzemnom podlaží a  2. nadzemnom podlaží, vrátane schodiska.
  2. Odbornými pracovníkmi Stredoslovenského múzea vypracovaný Ideový návrh.
  3. Statické posúdenie stropov Tihányiovského kaštieľa.

Znenie návrhu zmluvy