Verejné obstarávanie

V Ý Z V A
na predkladanie ponúk
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (Ďalej len zákon)
stiahnuť .doc 

Zverejnené 27. 6. 2019

1.Názov verejného obstarávateľa:  
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Námestie SNP 4/a
974 01 Banská Bystrica
IČO:    359 84 953
DIČ:    2021427133

Kontaktná osoba: Ing. Peter Petrík, správca budov, stavebný dozor
                                 Telef. č.: 048/4125896, 0911/055329
                                 e-mail: petrik@ssmuzeum.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.ssmuzuem.sk

 

2.Názov zákazky 
„Izolácia podkrovia v depozite Tihányiovský kaštieľ“

 

3.Predpodkladaná hodnota zákazky:
37 500 Eur bez DPH

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo  neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie  bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky.

 

4.Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace so zateplením podkrovných priestorov Tihányiovského kaštieľa, pozostávajúcej z dvoch etáp.

V prvej etape bude osadená privetrávacia hlavica na odvetrávaciu kanalizáciu, vo všetkých konštrukciách stien a stropu aplikovaná parozábrana, na všetkých otvorových výplniach musia byť integrované tesnenia, ktoré obmedzia prenikaniu vzdušnej vlhkosti z priestorov skladu do priestoru krovu. Zatepliť súčasné priestory skladov len v rozsahu priestorov hlavnej strechy, vybudovanie nových nenosných stien. Základom konštrukcie je drevená konštrukcia

V druhej etape bude  riešená rekonštrukcia stropu nad depozitom.  V prvom kroku budú odstránené zákrytové dosky stropu, tepelná izolácia a následne bude realizovaná parozábrana, tepelná izolácia, rošt a nová pochôdzna plocha.

 

5.Druh zákazky:
stavebná práca

 

6.Výsledok verejného obstarávania:
a) zmluva
b) písomná objednávka

 

7.Požadovaná lehota, resp. trvanie zmluvy:
Do štyroch mesiacov od podpisu zmluvy.

 

8.Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania

8.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Cenu za predmet zákazky uhradí verený obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným  stykom. Predložené faktúry budú vystavené na základe preberacieho protokolu.

8.2.Splatnosť faktúry je 30 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.

8.3. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

8.4.Súčasťou faktúry je preberací protokol potvrdený kontaktnou osobou objednávateľa. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

9.Podmienky účasti

9.1.Informáci a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti

9.1.1. Osobné postavenie

9.1.1.1.  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods.1 písm. e) ZVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov jedným zo spôsobov, a to nasledovne:

a) predložením dokladov podľa §32 ods.2 písm. e) ZVO – doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky: platné osvedčenie o živnostenskom oprávnení a prevádzkovanie živnosti, alebo

b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa §152 ZVO, a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v súlade s bodom 9.1.1.1. písm. a) a túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v Registri hospodárskych subjektov.

9.1.1.2. Verený obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

9.1.1.3. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladanie ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

9.1.1.4. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie uvedených dokladov v origináli alebo ako ich úradne osvedčenej kópie (predloženie ponuky v elektronickej podobe) spolu s predložením ponuky.

9.1.1.5. Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 9.1.1.1. výzvy na predkladanie ponúk, nebude jeho ponuka zaradená do hodnotenia.

9.1.2 Osobné postavenie – § 32 ZVO

Potvrdenie, resp. čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikanie alebo obvyklého pobytu §32 bod 1f) ZVO

9.1.3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť – § 34 ZVO 

Predloženie živnostenského listu oprávňujúceho k výkonu stavebných činností, odborná prax v danej oblasti minimálne 5 rokov. Predloženie referencií o realizovanej stavebnej zákazke v hodnote cca 30 000 Eur.

 

10.Kritériá na vyhodnotenie ponúk

 Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.

 

11.Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:
31.7.2019 o 24:00 hod.

 

12.Miesto a spôsob predloženia ponúk

Ponuky je možné predkladať v listinnej podobe.

12.1. Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:

12.1.1. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Námestie SNP 4/A, 74 01 Banská Bystrica

12.1.2. Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ“ – Izolácia podkrovia v depozite Tihányiovský kaštieľ.

12.1.3. Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, adresa)

12.1.4. V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musia byť doklady v súlade s bodom 13.1. a 13.2. tejto výzvy podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa.

 

13.Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať:

13.1.  Doklady/dokumenty v súlade s bodom 9. tejto výzvy.

13.2.  Návrh realizácie predmetu zákazky a Výkaz výmer (Príloha č.3) podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov ako originál alebo scan originálu.

Pokiaľ uchádzač nie je plátcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom.

 

14.Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky

 Štátny jazyk, slovenský jazyk.

 

15.Ďalšie informácie:

 15.1. Verený obstarávateľ za účelom overenia si a získania potrebných informácií nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta plnenia.

Je v záujme uchádzača sa pred podaním ponuky s miestom vykonania budúceho diela dokonale oboznámiť. Výdavky spojené s obhliadkou miesta vykonania diela znáša výlučne záujemca.

Záujemca je oprávnený nahlásiť sa na obhliadku u osoby verejného obstarávateľa elektronicky na adrese:    ssm@ssmuzeum.sk,  minimálne 1 pracovný deň vopred.

Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou:
Ing. Peter Petrík, telef.: 048/4125896, 0911/055329, e-mail: petrik@ssmuzeum.sk

Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch od 8 do 16 hod a to vrátane podateľne – sekretariátu riaditeľa.

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku  u verejného obstarávateľa.

 

16.Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
90 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

 

17.Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk:
27. jún 2019

 

18.Dátum komisionálneho otvárania obálok:
8. august 2019 o 9:00 hod.

 

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:

  1. Projektová dokumentácia predmetu zákazky
  2. Statické posúdenie krovu
  3. Výkaz – výmer
    1. etapa
    2. etapa
  4. Zmluva o dielo
  5. Vyjadrenie KPÚ
  6. Čestné prehlásenie v zmysle §32 1.f) ZVO