Verejné obstarávanie

VÝZVA

na predkladanie ponúk
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)
1. Názov verejného obstarávateľa: Stredoslovenské múzeum
Námestie SNP 3755/4A
974 01 Banská Bystrica
Zastúpené riaditeľom: PhDr. Marcel Pecník IČO: 35 984 953 DIČ: 2021427133
Kontaktná osoba: Mgr. Vladimíra Luptáková
tel. č. +421 48 412 58 96
fax + 421 940 511 496
e-mail luptakova@ssmuzeum.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.ssmuzeum.sk

2. Názov zákazky
„Dodanie a montáž svetelnej techniky v interiéri stálej expozície podľa „Špecifikácia technických parametrov PD – Nová stála expozícia SSM v Thurzovom dome na 2. a 3. NP“.

3. Predpokladaná hodnota zákazky 34.625,50 EUR bez DPH
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky.

4. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodanie svetelnej techniky a jej príslušenstva do interiéru stálej expozície v Thurzovom dome, montáž svetelnej techniky a jej príslušenstva, nastavenie a jej uvedenie do prevádzky a zabezpečenie likvidácie a odvoz odpadu (vrátane recyklačného príspevku) a to podľa Projektovej dokumentácie „Špecifikácia technických parametrov PD – Nová stála expozícia SSM v Thurzovom dome na 2. a 3. NP“.
Svetelná technika, jej príslušenstvo a montáž má spĺňať nasledovné vlastnosti:
– vhodný výber profesionálnej svetelnej techniky do interiéru expozície a jej ovládania – vypínače a centrálny pult,
– zdroj svetla LED
– vyžarovanie svetla bez ostrých tieňov na predmetoch a povrchoch,
– CRI min. 97,
– ovládanie svetlenej techniky na stenách vypínačom (pôvodné miesta) a centrálnym pultom,
– inteligentné stmievanie, ovládané skupinovo i jednotlivo – stálosť farebnej teploty svetla (cca 4000K) a svetelného výkonu počas celej doby životnosti pre neskreslené a ostré farby zbierkových predmetov a interiéru miestnosti,
– bez vyžarovaného tepla do interiéru pre ochranu zbierkových predmetov,
– 0 ˚ – 90 ˚ vertikálny náklon, 360 ˚ otáčanie v horizontálnej rovine,
– variabilita vyžarovacích uhlov,

– pre svetlenú techniku inštalovanú v koľajniciach – presúvateľnosť podľa požiadaviek objednávateľa – nasmerovanie na konkrétne objekty,
– napájanie 110 – 250V 50/60 Hz,
– maximálna spotreba 30 W,
– montáž na kruh pôvodného historizujúceho lustra ako vodiacej rampy pre miestnosti: 2.05, 2.03, 2.02, 2.01, 3.12
– montáž do rampy (lišty) pod trámovým stropom: 2.01,
– montáž do existujúcich podhľadov a do rampy (lišty): 3.04, 3.02, 3.01, 3.03, 3.11,
– v matnom bielom farebnom prevedení pre miestnosti – 2.04 (alternatíva hliník), 3.02, 3.01, 3.03, 3.11,
– v matnom čiernom farebnom prevedení pre miestnosti – 2.05, 2.03, 2.02, 2.01, 3.04, 3.12,
– farba vypínačov – biela (podľa možnosti ponechaná v pôvodných miestach), inteligentné stmievanie, len v miestnosti 3.04 – farba vypínačov – čierna,
– bez vyrušujúcich viditeľných diód ako zdrojov svetla.


5. Druh zákazky: služba, zmluva o dielo

Celé znenie výzvy nájdete TU

Celé znenie zmluvy o dielo nájdete TU

Celé znenie rozpočtu projektanta 2 NP nájdete TU

Celé znenie rozpočtu projektanta 3 NP nájdete TU

Výkresy Tranzithistory TU

Vizualizácia interiéru TU

 

 

VÝZVA


na predkladanie ponúk
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)
1. Názov verejného obstarávateľa: Stredoslovenské múzeum
Námestie SNP 3755/4A
974 01 Banská Bystrica
Zastúpené riaditeľom: PhDr. Marcel Pecník IČO: 35 984 953 DIČ: 2021427133
Kontaktná osoba: Mgr. Vladimíra Luptáková
tel. č. +421 48 412 58 96
fax + 421 940 511 496
e-mail luptakova@ssmuzeum.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.ssmuzeum.sk

2. Názov zákazky
Vyhotovenie a inštalácia všetkých prvkov textovej bázy, štylizovaných máp, expozičných textov, popisných textov a piktogramov v interiéri expozície podľa „Špecifikácia technických parametrov PD – Nová stála expozícia SSM v Thurzovom dome na 2. a 3. NP“.

3. Predpokladaná hodnota zákazky 12.477,57 EUR bez DPH
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky.

4. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je vyhotovenie všetkých prvkov textovej bázy, štylizovaných máp, expozičných textov, popisných textov a piktogramov v interiéri expozície, ich dodanie na miesto určenia, inštalácia všetkých prvkov textovej bázy, štylizovaných máp, expozičných textov, popisných textov k zbierkovým predmetom a piktogramov v interiéri expozície a zabezpečenie likvidácie a odvoz odpadu.
Zákazka bude realizovaná podľa Projektovej dokumentácie „PD – Nová stála expozícia Stredoslovenského múzea v Thurzovom dome na 2. a 3. NP“ a to podľa presnej špecifikácie počtu, rozmerov.
Vlastnosti všetkých prvkov zákazky sú určené podľa Projektovej dokumentácie PD – Nová stála expozícia Stredoslovenského múzea v Thurzovom dome na 2. a 3. NP“:
TX – textová báza:
a) hlavné texty expozičnej miestnosti na medenom plechu (skorodovanom, ošetrenom proti oteru / v alternatíve na inom vhodnom podklade tak, aby bola zachovaná požiadavka medeného vizuálu,
b) text na medenom plechu (alebo alternatíve) biely, perforovaný/gravírovaný/sádzaný/formou potlače,
c) textová báza kotvená cez kotviace prvky na stenách expozičných miestností podľa PD,
d) súčasťou je štylizovaná mapa umiestnená priamo v pravom dolnom rohu hlavného textu,
e) počet znakov cca 20 000 bez medzier,
f) ako TX 3 sú označené v PD aj piktogramy – vlastnosti viď nižšie,
SU – štylizovaná mapa:
a) štylizovaná mapa vyrezaná z medeného plechu / v alternatíve na inom vhodnom podklade tak, aby bola zachovaná požiadavka medeného vizuálu,
b) jednoduchá symbolika ciest a európskych miest značená pomocou geometrických tvarov,
c) štylizovaná mapa kotvená cez kotviace prvky na stene expozičnej miestnosti podľa PD,
d) umiestnená na ploche cca 4 m2 .
EX – expozičné texty:
a) vedľajšie texty v čiernej farbe nanášané lepením/farbením/striekaním podľa matríc priamo na stenu expozičnej miestnosti podľa PD,
b) počet znakov cca 27 000 bez medzier.
IN – štylizovaná mapa:
a) štylizovaná mapa v čiernobielej farebnej škále nanášaná lepením/farbením/striekaním podľa matríc priamo na stenu expozičnej miestnosti podľa PD,
b) jednoduchá symbolika chotára (mesto a obce) a kraja (priemyselné značky) značená pomocou geometrických tvarov,
c) umiestnená na ploche cca 4 m2.
Popisné texty k zbierkovým predmetom a piktogramy:
a) popisné texty k zbierkovým predmetom vo vyhotovení:
1. pre každú expozičnú miestnosť pre jeden vybraný zbierkový predmet z medeného plechu / v alternatíve na inom vhodnom podklade tak, aby bola zachovaná požiadavka medeného vizuálu,
2. pre ostatné zbierkové predmety ako expozičné texty / v alternatíve podľa dohody s objednávateľom,
b) piktogramy: jednoduché grafické značenie miestností, resp. smeru prehliadky, resp. značenia interaktívnych prvkov, vyrezané z medeného plechu / v alternatíve na inom vhodnom podklade tak, aby bola zachovaná požiadavka medeného vizuálu.

5. Druh zákazky: služba, zmluva o dielo

Celé znenie Výzvy na predkladanie ponúk nájdete TU

Celé znenie Zmluvy o dielo nájdete TU

Celé znenie projektu k Thurzovho domu nájdete TU

Celé znenie rozpoč. nul. 2 NP nájdete TU

Celé znenie rozpoč. nul. 3 NP nájdete TU