THURZOV DOM

Thurzov dom – architektonický klenot Banskej Bystrice v premenách času

Thurzov dom patrí k významným architektonickým pamiatkam Banskej Bystrice. Je súčasťou hlavného námestia a historického jadra mesta, ktoré bolo v roku 1955 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Meštianske domy sú situované na dlhých, úzkych parcelách so stupňovitým radením, rešpektujúcim stredovekú skladbu mestského pôdorysu so šošovkovitým hlavným námestím. Výstavba murovaných domov sa realizovala najmä po požiari v roku 1500, ktorý zničil všetky stavby z dreva. Jej rozvoj súvisel so vzrastajúcou banskou ťažbou. Kým v gotike a renesancii boli domy ukončené vysokými atikami, v období baroka a klasicizmu sa menil ráz architektúry a prefasádovaním budov boli dostavané ďalšie podlažia.

Navždy spätý s Thurzovcami

Významné historické postavenie si Thurzov dom vyslúžil v spojení s osobnosťou Jána Thurza (1437 – 1508), betlanovského rodáka a krakovského podnikateľa. V rokoch 1495 – 1548 v dome sídlila thurzovsko-fuggerovská banská spoločnosť a modernizácia objektu súvisela s obchodnými aktivitami podnikateľa. Thurzo nechal objekt prebudovať v neskorogotickom slohu. Prestavbu realizoval majster Oswald (1557) v duchu renesancie. V prvej polovici 17. storočia upravil niekoľko klenieb majster Mušľa. Do neskorogotickej prestavby patria fragmenty kamenných portálov, klenba prejazdu, drevený trámový strop a Zelená sieň s valenou klenbou s nástennou výmaľbou. Renesančná fasáda má výraznú atiku a sgrafitovú výzdobu. Traduje sa, že pôvodný Thurzov dom bol jednoposchodový, na prvom poschodí bola veľká sieň s troma oknami do ulice. Na sieň bola smerom do dvora napojená obytná miestnosť, ktorá mala pod stropom kosoštvorcový dymový otvor.

Noví majitelia – nové úpravy

Po odchode thurzovskej spoločnosti (1548) patril dom obchodníkovi Jurajovi Ritscherovi a v roku 1564 ho kúpil Ján Preuss, radný a správca špitála. Údaje o možných stavebných úpravách sa nezachovali. Veľkorysú adaptáciu uskutočnil okolo roku 1580 jeden z najbohatších obyvateľov mesta, obchodník Samuel Schmeidl. Rozšíril dom zastavaním uličky, zvýšil prístavbou druhého poschodia a dal mu bohatý vonkajší renesančný výzor so sgrafitovou fasádou, profilovanými kamennými článkami a ozdobnou atikou. Schmeidl, pochádzajúci z rakúskeho Steyru, si pravdepodobne priviedol so sebou aj staviteľa. V interiéri vymenil väčšinu vyrezávaných drevených stropov za lunetové klenby so štukovým dekorom. Uličku, slúžiacu ako príchod do záhrady, zastaval. V 17. storočí Thurzov dom vlastnili komorný lekár Ján Reull a evanjelický kňaz Matej Porsch s rodinou. Mestská rada sa rozhodla dom zrenovovať a predať. V rokoch 1705 – 1706 tu sídlila Hospodárska rada s pôsobnosťou pre celé územie vtedajšieho Uhorska. V roku 1706 dom kúpil za 5000 zlatých Ján Sretter, generál v armáde Františka Rákocziho II. V roku 1761 objekt poškodil požiar. Novým majiteľom sa stal poštmajster Ján Bitter. V 18. storočí boli na fasádu aplikované nové omietky a pôvodná štítová strecha, orientovaná kolmo na fasády, sa vymenila za rovnobežnú.

Thurzov dom v 19. a 20. storočí

Adaptácie budovy odrážali nároky majiteľov aj dobový vkus. V 19. storočí vlastnili dom rodiny Bartlovcov, Eisertovcov a Kohnovcov. V 20. storočí sa prestavali prízemné miestnosti a obchodné prevádzky zmenili veľkosť aj dispozície otvorov na prízemí. V tom čase bola fasáda monochrómna, bez prezentovania sgrafitovej výzdoby. V svetlejšom odtieni bola nárožná bosáž, špalety okenných otvorov, klenba prejazdu a horizontálne línie – kordónové a korunné rímsy – oddeľujúce jednotlivé poschodia. V roku 1938 odkúpil dom od Tatrabanky Karol Beniač, posledný majiteľ objektu. Z obchodných prevádzok na prízemí tu mali obchody so železom, zbraňami a športovými potrebami Alojz Fischer, s látkami Antónia Kohútová a s remeňmi Jozef Lang. Na poschodí medzi okennými otvormi boli veľkoplošné výjavy. Išlo o vývesné reklamné štíty.

Vo víre vojny

Thurzov dom bol 18. októbra 1944 zasiahnutý leteckou bombou, čím došlo k rozsiahlemu poškodeniu strechy, preboreniu takmer všetkých klenieb druhého poschodia a aj čiastočnému poškodeniu prvého nadzemného poschodia. Dlhodobo zanedbaná údržba spôsobila zatekanie a premŕzanie objektu. Preborením múrov boli porušené ich väzby a došlo k vzniku statických poškodení.

V hodine dvanástej

Thurzov dom postupne chátral, až bolo 24. októbra 1948 vydané povolenie na jeho zbúranie. V tom čase patril správe Bavlnárskych závodov V. I. Lenina v Ružomberku, ktoré sa viackrát pokúšali parcelu pod objektom predať a nový vlastník mal riešiť jeho asanáciu. Podmienkou bolo, že po zbúraní sa začne s výstavbou veľkokapacitného objektu. Vzhľadom na pamiatkové hodnoty objektu bolo 6. augusta 1952 zrušené rozhodnutie o asanácii. V logickej nadväznosti boli postupne realizované kroky smerujúce ku komplexnej obnove objektu. Vedením prác bol poverený ateliér Dr. Ing. K. Chudomelku, ktorý vytvoril v interiéri Thurzovho domu „zázemie“ a priestor pre novú expozíciu Stredoslovenského múzea. Zároveň bol autorom prvej vizuálnej prezentácie s takmer celoplošne aplikovanou sgrafitovou výzdobou na fasádach objektu.

Sídlo Stredoslovenského múzea

Od augusta 1958 má po komplexnej stavebnej obnove v Thurzovom dome sídlo Stredoslovenské múzeum. Krátko po obnove bolo nutné pristúpiť k reštaurovaniu omietok. Práce viedol v rokoch 1969 – 1970 Ing. Úradníček, ktorý ich v roku 1974 nanovo reštauroval. V rokoch 2019 až 2022 prebehla v interiéri objektu a na jeho vonkajších fasádach rozsiahla rekonštrukcia. Na troch nadzemných podlažiach bol realizovaný Mgr. Michalom  Šimkovicom pamiatkový výskum objektu, ktorý nadviazal aj na svoj predchádzajúci výskum suterénnych priestorov. Výsledky výskumov sú prezentované v animovanom videodokumente tvoriacom súčasť stálej expozície Tranzithistory. Táto bola po dôkladnej trojročnej príprave slávnostne otvorená dňa 25.6.2022 na dvoch nadzemných podlažiach a ponúka komplexný pohľad na vývoj a históriu domu, mesta a regiónu. V stálej expozícii je inštalovaných viac ako 2 000 zbierkových predmetov z fondu archeológie, histórie, numizmatiky, etnológie a výtvarného umenia.

Mgr. Miloslava Borošová Michalcová, PhD., Mgr. Peter Račko, PhD. a PhDr. Filip Glocko


Thurzov dom:

  • Nám. SNP č. 4, Banská Bystrica
  • E-mail: td@ssmuzeum.sk
  • Tel. č.: +421 48 412 58 97
  • Koordinátor aktivít Thurzovho domu: Mgr. Ľuba Oravcová, oravcova@ssmuzeum.sk, +421 940 511 547
  • Súradnice polohy Thurzov dom, Nám. SNP 4 Banská Bystrica: 48.7351153,19.145503200000007