Aktuálne

Akvizícia knižnice Stredoslovenského múzea 2022

Stredoslovenské múzeum pokračovalo aj v roku 2022 v aktualizácii knižničného fondu prostredníctvom úspešného projektu Akvizícia knižnice Stredoslovenského múzea 2022 podporeného dotáciou z Fondu na podporu umenia. Do knižnice múzea bolo doplnených celkovo 82 nových titulov odbornej literatúry, z toho vydanie 19 zakúpených titulov podporil Fond na podporu umenia.  Z oblasti prírodných vied pribudli do fondu ďalšie aktuálne determinačné kľúče na poznávanie ihličnatých stromov, vybraných skupín hmyzu, obojživelníkov, vtákov a cicavcov. Aj príručky na chov exotických druhov zvierat.  Z oblasti spoločenských vied sa knižnica múzea obohatila o odbornú literatúru dokumentujúcu   históriu regiónu stredného Slovenska, etnologické tituly a publikácie z oblasti dejín umenia a geografie. Kompletná akvizícia knižnice bola zaevidovaná v databáze knižnice múzea a odborne uložená v knižnici v Tihányiovskom kaštieli, kde je  prístupná pre interných aj externých používateľov knižničných služieb počas otváracích hodín múzea. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Reštaurovanie starých tlačí 16. storočia pokračuje

V roku 2018 Stredoslovenské múzeum úspešne vyhlásilo Historický knižničný fond, rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, do ktorého je zaradených 683 titulov starých tlačí. Patria sem tlače prevažne s náboženskou tematikou a množstvo drobných tlačí z banskobystrickej kníhtlačiarne rodiny Macholdovcov. Zaraďujeme sem aj tlače 16. storočia, ktoré patria medzi  najvzácnejšie vo fonde. Tvorí ich 11 kníh, ktoré postupne prechádzajú rukami reštaurátorov. V poradí šiestou reštaurovanou starou tlačou 16. storočia je  Biblia Martina Luthera z roku 1559. Biblia mala poškodenú väzbu, poškodenú a roztrhanú značnú časť listov. Akákoľvek manipulácia s uvedeným zbierkovým predmetom niesla veľké riziko jeho ďalšej degradácie. Z hľadiska zachovania jej historickej a kultúrnej hodnoty bolo nevyhnutné jej reštaurovanie. Reštaurovaním bol poverený Mgr. Art. Štefan Kocka – dipl. reštaurátor, člen Komory reštaurátorov na Slovensku.

Úspešnou realizáciou projektu sa podarilo vzácnu tlač nielen zachrániť pre ďalšie generácie, ale aj sprístupniť bádateľom na vedecké a študijné účely, sekundárne je možné aj jej dočasné sprístupnenie na príležitostných výstavách a prezentáciách Stredoslovenského múzea.

Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.  

Akvizícia knižnice Stredoslovenského múzea 2022

Stredoslovenské múzeum pokračovalo aj v roku 2022 v aktualizácii knižničného fondu prostredníctvom úspešného projektu Akvizícia knižnice Stredoslovenského múzea 2022 podporeného dotáciou z Fondu na podporu umenia. Do knižnice múzea bolo doplnených celkovo 82 nových titulov odbornej literatúry, z toho vydanie 19 zakúpených titulov podporil Fond na podporu umenia.  Z oblasti prírodných vied pribudli do fondu ďalšie aktuálne determinačné kľúče na poznávanie ihličnatých stromov, vybraných skupín hmyzu, obojživelníkov, vtákov a cicavcov. Aj príručky na chov exotických druhov zvierat.  Z oblasti spoločenských vied sa knižnica múzea obohatila o odbornú literatúru dokumentujúcu   históriu regiónu stredného Slovenska, etnologické tituly a publikácie z oblasti dejín umenia a geografie. Kompletná akvizícia knižnice bola zaevidovaná v databáze knižnice múzea a odborne uložená v knižnici v Tihányiovskom kaštieli, kde je  prístupná pre interných aj externých používateľov knižničných služieb počas otváracích hodín múzea. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Plán činnosti na rok 2023

Plán činnosti SSM na rok 2023

Vyhodnotenie činnosti SSM za rok 2022

Vyhodnotenie činnosti SSM za rok 2022

 

Predaj jedinečných sád 0€ bankoviek SSM stále pokračuje

Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja spustilo v stredu 16.11.2022 dlho očakávaný predaj jedinečných sád svojich „0 eurových“ bankoviek v Matejovom dome. V hodnotnom balíčku je okrem troch bankoviek reprezentujúcich každý z domov Stredoslovenského múzea aj zaujímavá publikácia Menová reforma v Československu v roku 1919 – Koruna na rázcestí dejín, 2 kusy zlatej vstupenky do múzea a reprezentatívna obálka na bankovky. Zlatá vstupenka v hodnote 9 eur zabezpečuje vstup pre jednu osobu do všetkých 3. stálych expozícii a výstav v domoch Stredoslovenského múzea. Jedinečné sady 0€ bankoviek si môžete stále zakúpiť v Matejovom dome v rámci otváracích hodín.  

 zoznam predajných čísel 0-bankovky   Tlačová správa – predaj sady 0€ bankoviek

 

Aktualizácia knižničného fondu Stredoslovenského múzea

V roku 2021 získalo Stredoslovenské múzeum prostredníctvom úspešného projektu Aktualizácia knižničného fondu Stredoslovenského múzea finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia. Do knižnice múzea bolo doplnených celkovo 54 nových titulov odbornej literatúry. Z oblasti prírodných vied sú to aktuálne determinačné kľúče na poznávanie stromov a krov, vybraných skupín hmyzu, vtákov a cicavcov. Z oblasti spoločenských vied pribudli do knižnice etnologické a historické tituly rozširujúce zdroj informácií o regióne stredného Slovenska. Nové akvizície knižnice sú evidované a uložené v knižnici v Tihányiovskom kaštieli a prístupné pre interných aj externých používateľov knižničných služieb počas otváracích hodín múzea. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Náš nový mediálny partner

Projekt #praveslovenske vďaka online nástrojom prezentuje „Hrdo a Srdcom“ všetko krásne, čo doma máme, preto si ceníme, že aj so Stredoslovenským múzeom nadviazali spoluprácu. Milujme a vážme si naše kultúrne bohatstvo. Spoznávajme spolu slovenských umelcov a výrobcov, pravé slovenské výrobky, slovenské tradície, folklór, históriu a krásy Slovenska.

 

Realizácia výtvarného návrhu prírodovednej expozície Premeny prírody

V roku 2020 Stredoslovenské múzeum realizovalo v spolupráci s dielňou Mao arch s.r.o. komplexný architektonický návrh, v ktorom sa okrem nových zamestnaneckých a návštevníckych priestorov navrhla aj modernizácia stálej expozície v Tihányiovskom kaštieli.

Ku komplexnému návrhu sa v roku 2021 dopracoval výtvarný návrh, ktorého realizáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu a Banskobystrický samosprávny kraj. Vo verejnej súťaži zvíťazil návrh z dielne Ing. arch. Tomáša Tornyosa, autorkou výtvarného návrhu bola Ing. arch. Miroslava Tornyosová.

Výtvarný návrh vychádzal zo scenára odborných zamestnancov múzea, ako aj z potrieb návštevníkov, ktorí prostredníctvom novej expozície a interaktívnych prvkov spoznajú tajomný svet prírody v jej širokej škále. Vzniká priestor na to, aby si v múzeu našiel každý čo hľadá – zbierkové predmety, moderné technológie, vizuálny a zvukový zážitok. Všetko, čo potrebuje návštevník k budovaniu vzťahu k múzeám, ich pravidelnej návšteve a pochopeniu ich významu pre spoločnosť.

Stredoslovenské múzeum je opäť bližšie k vám

Stredoslovenské múzeum je opäť o niečo bližšie k svojim návštevníkom aj vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. Unikátna Zelená miestnosť v Thurzovom dome sa v roku 2021 dočkala revitalizácie. V rámci projektu sme inštalovali nové špecializované osvetlenie celej siene a návštevníkom je k dispozícii audiovizuálny sprievodca v slovenskom a anglickom jazyku. Návštevníci si ho mohli zdarma vyskúšať počas predchádzajúceho víkendu.

 

Videodokument o Thurzovom dome

Počas Vianoc mali naši priaznivci možnosť pozrieť si na sociálnej sieti Facebook ukážku z 3D animovaného dokumentárneho filmu Thurzov dom v premenách času, ktorý okrem známych faktov prináša nové poznatky z histórie tejto architektonickej pamiatky. Úvahy o výrobe tohto audiovizuálneho diela siahajú do roku 2019, keď sme pripravovali projekt novej stálej spoločenskovednej expozície Tranzithistory. Film sa stane súčasťou jej prvej časti, venovanej histórii Thurzovho domu, ktorý patrí medzi najstaršie svetské stavby v Banskej Bystrici. Výrobe dokumentu predchádzalo niekoľkomesačné štúdium archívnych materiálov, odbornej literatúry, historických plánov mesta, architektonických návrhov budovy a fotografií, po ktorom nasledovalo písanie scenára, založeného na sprievodnom slove s voliteľnými cudzojazyčnými titulkami (angličtina, nemčina, maďarčina, francúzština). Obsah filmu vychádza z výsledkov bádania a najnovších výskumov, ktoré okrem iného vyvrátili všeobecne akceptovanú hypotézu o vzniku Thurzovho domu stavebným zlúčením dvoch vedľa seba stojacich budov.

Na základe získaných poznatkov sme pripravili podklady pre externú firmu, ktorá realizovala výrobu filmu technológiami leteckého snímkovania (spektrografia námestia a jeho okolia pomocou dronu so špeciálnym softwarom), 3D modelovania v počítači, grafického znázornenia a animácie. 

Pri realizácii projektu vznikla obojstranne konštruktívna a obohacujúca spolupráca, v rámci ktorej sa podarilo dosiahnuť súhru medzi odbornosťou a laickosťou, resp. nájsť vhodný spôsob, ako bežnému návštevníkovi priblížiť históriu Thurzovho domu. Týmto filmom ju však neabsolutizujeme, pretože ďalšie archeologické, architektonicko-historické alebo reštaurátorské výskumy, realizované v budúcnosti, môžu priniesť nové poznatky, potvrdiť alebo vyvrátiť tie doterajšie.

Realizáciu dokumentárneho filmu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

 

Spoznajte Zelenú miestnosť inak

Zelená sieň v Thurzovom dome sa dočkala ďalšej modernizácie. Vďaka zrealizovanému projektu, ktorý finančne podporil Fond na podporu umenia, je pre návštevníkov opäť o niečo atraktívnejšia. Verejnosti bude výnimočne sprístupnená 03.02.2022 o 17:00 hod., a to v rámci podujatia Nové príbehy Thurzovho domu.

 

Súčasťou meštianskych domov v 15. storočí bývali v minulosti zelené siene. Jedna z nich sa nachádza na prízemí Thurzovho domu. Je to obdĺžniková miestnosť s valenou klenbou, ktorej steny a strop zdobia vzácne fresky z konca 15. storočia. Nástenné maľby boli objavené v 50. rokoch minulého storočia.

Do dnešných dní prešla Zelená sieň dvoma reštaurátorskými obnovami. Za reštaurovanie v rokoch 2005 – 2007 získala cenu časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii obnova – reštaurovanie a tiež cenu Ministerstva kultúry SR Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2006. Podľa výsledkov odborných výskumov je najzachovalejšou zelenou miestnosťou na Slovensku. Ako trvalá expozičná časť je prístupná verejnosti aj formou edukačných aktivít, či vybraných podujatí“, upozornila historička Stredoslovenského múzea Vladimíra Luptáková.

Najnovšie sa Zelená sieň dočkala ďalšej modernizácie, a to v podobe správneho a vyhovujúceho osvetlenia a multimediálneho sprievodcu pre návštevníkov. Zmeny mohli byť realizované vďaka projektu, ktorý finančne podporil Fond na podporu umenia. 

Vďaka aktuálnej modernizácii Zelenej siene sa nám na jednej strane podarilo zvýrazniť umeleckú, historickú a kultúrnu hodnotu tejto vzácnej miestnosti so zachovanou freskovou výzdobou. Na strane druhej, sme opäť o niečo bližšie našim návštevníkom a ich potrebám. Okrem vhodného osvetlenia, ktoré podčiarkuje osobitosť tejto miestnosti, môžu tiež využiť sprievodcu s dotykovým displejom. Audio ukážky sú dostupné v slovenskom a anglickom jazyku. Slovenskú verziu nahral známy herec a Banskobystričan Michal Ďuriš. Anglickú verziu načítal Michael Dove z katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela“, doplnila vedúca Prezentačného oddelenia Ivana Žačoková.

Verejnosť si môže zmodernizovanú podobu Zelenej siene pozrieť už 03.02.2022 o 17:00 hod. V rámci podujatia Nové príbehy Thurzovho domu odznie aj zaujímavá prednáška reštaurátora Zelenej siene Jozefa Doricu. Nakoľko je Stredoslovenské múzeum momentálne zatvorené z dôvodu prípravy novej stálej expozície, sprístupní Zelenú sieň pre návštevníkov počas víkendu 05. a 06.02.2022 zdarma. Práve v týchto dňoch budú môcť návštevníci otestovať audiovizuálneho sprievodcu.