Aktuálne

Informácia o neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku

V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja, odd. V., čl. 15, bod 6. Vás žiadame o zverejnenie informácie o neupotrebiteľnom hnuteľného majetku v správe Stredoslovenského múzea na webovej stránke BBSK pre organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti po dobu minimálne 30 dní.

Zoznam neupotrebiteľného hnuteľného majetku:

P.č. Názov majetku (označenie) Inventarizačné číslo ks Obstarávacia cena Rok nadobudnutia Dôvod vyradenia Zosta. cena
1. PC zostava 611/022/001 Súpr. 1.105,56 31.5.2005 zastaralá, nefunkčná, nerentabilná oprava 0
2. PC zostava HIM 5/402/308 Súpr. 575,7 31.12.2009 zastaralá, nefunkčná, nerentabilná oprava 0
3. PC s tlačiarňou HIM 5/402/90 Súpr. 1.759,28 31.12.2009 zastaralý, nefunkčný, nerentabilná oprava 0
4. PC zostava HIM 5/402/304 Súpr. 738,37 31.12.2009 zastaralá, nefunkčná, nerentabilná oprava 0
5. PC HIM 5/402/207 1 ks 507,54 31.12.2009 zastaralý, nefunkčný, nerentabilná oprava 0
6. PC zostava HIM 5/402/204 1 ks 640,31 31.12.2009 zastaralá, nefunkčná, nerentabilná oprava 0
7. Notebook HIM 5/405/1507 1 ks 976,95 31.12.2009 zastaralý, nefunkčný, nerentabilná oprava 0
8. Notebook ASUS HIM 5/402/19 1 ks 587,12 20.3.2013 nefunkčný, nerentabilná oprava 0
9. Notebook Toshiba HIM 5/402/408 1 ks 675,56 31.12.2009 zastaralý, nefunkčný, nerentabilná oprava 0
10. Notebook HIM 5/402/707 1 ks 554,01 31.12.2009 zastaralý, nefunkčný, nerentabilná oprava 0
11. Multiprojektor HIM 5/402/508 1 ks 631,28 31.12.2009 zastaralý, nefunkčný, nerentabilná oprava 0
12. Dataprojektor HIM 5/402/106 1 ks 862,71 31.12.2009 zastaralý, nefunkčný, nerentabilná oprava 0
13. Digitál. fotoaparát HIM 5/392/04 1 ks 995,49 31.12.2009 zastaralý, nefunkčný, nerentabilná oprava 0
14. Motor. kosačka HIM 5/429/206 1 ks 558,12 31.12.2009 zastaralá, nefunkčná, nerentabilná oprava 0
15. Vitrína DHIM 1268/1 1 ks 826,13 17.7.2014 nefunkčná, drevené časti zničené, bez bezpečn. Skiel 0
16. Vitrína DHIM 1268/2 1 ks 826,13 17.7.2014 nefunkčná, drevené časti zničené, bez bezpečn. skiel 0
17. Vitrína DHIM 1268/3 1 ks 826,13 17.7.2014 nefunkčná, drevené časti zničené, bez bezpečn. skiel 0
18. Vitrína DHIM 1268/4 1 ks 826,13 17.7.2014 nefunkčná, drevené časti zničené, bez bezpečn. skiel 0
19. Vitrína DHIM 1268/5 1 ks 826,13 17.7.2014 nefunkčná, drevené časti zničené, bez bezpečn. skiel 0
20. Vitrína DHIM 1268/6 1 ks 826,13 17.7.2014 nefunkčná, drevené časti zničené, bez bezpečn. skiel 0

Informácie v pdf formáte nájdete tu

Fokoše v zbierkach Stredoslovenského múzea

Banícky fokoš je jedným z najdôležitejších symbolov baníckeho stavu.  Je to prapôvodné banícke a najmä tesárske náradie. Banícke kutištia a šachtice boli veľmi často ďaleko od väčších ľudských obydlí a v minulosti bolo zvykom chodiť po lesoch a horách ozbrojený. Dvojitá funkcia sekery umožňovala používať ju ako náradie a v prípade potreby aj ako zbraň. Bola reliéfne zdobená a podľa farby kovu (zlatá, strieborná, čierna) vyjadrovala postavenie nositeľa. Bol to akýsi odznak postavenia baníka v baníckej hierarchii.

pokračovanie článku nájdete tu

DIGITALIZÁCIA – POMOCNÍK KAŽDÉHO KURÁTORA

V dnešnej dobe pokročilých informačných technológií je digitalizácia fenoménom, ktorý zasiahol aj muzeálnu sféru. Múzea vo veľkom rozsahu digitalizujú svoj zbierkový fond v snahe o zachovanie jeho vizuálnej autenticity. Digitalizácia je jedným z kľúčov ako uchovať kultúrne dedičstvo a jeho hodnotu vo vizuálne pôvodnom stave.

pokračovanie článku nájdete tu

Banskobystrický samosprávny kraj, aktívne podporuje činnosť múzea

V priebehu roku 2020 sme mohli v Stredoslovenskom múzeu realizovať mnohé aktivity a to vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý aktívne podporil realizáciu:

 • Odbornej správy zbierkových predmetov (konzervovanie, reštaurovanie)
 • Realizáciu nových výstav vo vlastných priestoroch a ich propagáciu
 • Zabezpečenia odbornej činnosti na zlepšenie ochrany zbierkových predmetov – materiálové a interiérové vybavenie depozitárov. Zlepšenie vybavenia depozitárov – nákup strojov, prístrojov, vybavenia a materiálu pre odbornú činnosť.
 • Výmenu snímačov a čerpadiel v Tihányiovskom kaštieli
 • Zabezpečenia protiepidemiologických opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a návštevníkov kultúrnych inštitúcií pred pandémiou ochorenia COVID-19
 • Letných viacdňových výchovno-vzdelávacích podujatí pre deti
 • Nákup výpočtovej techniky
 • Zhotovenie závesného systému na umiestnenie propagačných banerov na prezentáciu činnosti múze
 • Zakúpenie nového elektronického dochádzkového systému
 • Rekonštrukciu nových priestorov v Tihániovskom kaštieli – vypracovanie PD
 • Sanáciu suterénnych priestorov Thurzovho dom, vrátane PD
 • Nákup zbierkových predmetov

Stredoslovenské múzeum, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

KURÁTOR / ARCHEOLÓG

Požiadavky na uchádzača, pracovné povinnosti nájdete tu

Lisované dejiny Banskej Bystrice

– z botanických zberov prof. Augustusa Junkera

Prvý zápis botanického zbierkového fondu v prírastkovej knihe Stredoslovenského múzea sa datuje na rok 1954. Je ním herbár profesora Augustusa Junkera, v ktorom sa nachádzajú zbery z konca 19. a začiatku 20. storočia. Je evidovaný pod prírastkovým číslom PV 1954/371 a evidenčným číslom B-00001/00001 až B-00001/01214. Herbár bol nájdený na povale prvej jedenásťročnej školy v Banskej Bystrici. Do múzea ho daroval Andrej Pecník. Do zbierok ho spracovala vtedajšia kurátorka prírodných vied, neskôr botanička a riaditeľka múzea RNDr. Ružena Bohúňová. Podľa jej vtedajších vyjadrení, bol herbár vo veľmi zlom stave, napadnutý škodcami a musel byť dôkladne dezinfikovaný paradichlóbenzénom…

Viacej informácii nájdete v priloženom článku

Stredoslovenské múzeum, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

KONZERVÁTOR

Požiadavky na uchádzača, pracovné povinnosti:

– samostatné spracúvanie návrhov na konzervovanie zbierkových predmetov  rôznych materiálových skupín

– konzervovanie zbierkových predmetov s aplikáciou zložitých metód a technologických postupov

– odborný prieskum stavu zbierkových predmetov

viac informácií nájdete tu


Ochrana zbierkového fondu archeológie v Stredoslovenskom múzeu

Stredoslovenské múzeum patrí medzi popredné kultúrne inštitúcie v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Okrem iného, plní aj metodickú činnosť pre ostatné múzeá v BBSK. Jednou z jeho najdôležitejších činností je zbieranie predmetov kultúrnej hodnoty a ich následná ochrana ako zbierkových predmetov. Stredoslovenské múzeum preto pokračuje aj v modernizácií priestorov, ktoré nie sú prístupné bežným návštevníkom. Ide o depozitárne priestory múzea, v ktorých je uložených viac ako 180 000 zbierkových predmetov v jeho správe. Ostatným zámerom v tejto oblasti bola modernizácia depozitárnych priestorov fondu archeológie. V roku 2019 sa našej inštitúcii podarilo uspieť s projektom „Ochrana zbierkového fondu archeológie v Stredoslovenskom múzeu“ ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

O PROJEKTE

Mapovanie života

Stredoslovenské múzeum je pamätnou inštitúciou, ktorej úlohou je tiež dokumentácia spoločnosti súčasnej doby. Preto sa rozhodlo prísť s výzvou na mapovanie života v meste pod Urpínom počas aktuálnej pandemickej situácie. Projekt má dve časti, do ktorých obyvatelia Banskej Bystrice či základné a stredné školy v rámci projektov môžu prispieť.

O PROJEKTE

Reštaurovanie najvzácnejšieho exponátu Stredoslovenského múzea

Hlavy sv. Jána Krstiteľa z Tajova – II. etapa

O PROJEKTE

REŠTAUROVANIE TROCH OBRAZOV Z FONDU STREDOSLOVENSKÉHO MÚZEA

O PROJEKTE

REŠTAUROVANIE STARÝCH TLAČÍ 16. STOROČIA V STREDOSLOVENSKOM MÚZEU

O PROJEKTE

PREMENY BANSKEJ BYSTRICE

O PROJEKTE

VYSKLADAJ SI NÁMESTIE

Tvorivá séria pre najmenších, vďaka ktorej spoločne hravou a kreatívnou formou spoznáme dominanty bystrického námestia. Jednotlivé pamiatky si môžete stiahnuť, vymaľovať a po nazbieraní všetkých 10 budov zrekonštruovať námestie Banskej Bystrice, alebo vystavať svoje vlastné.

→ SLEPÁ MAPA A MAKETY DOMOV NA VYSTRIHNUTIE


ROZPRÁVKY Z MÚZEA

O PROJEKTE