Aktuálne

REŠTAUROVANIE SV.  SEBASTIÁNA A SV. FLORIÁNA  ZO ZBIERKOVÉHO FONDU STREDOSLOVENSKÉHO MÚZEA 

V rámci kontinuálnej a systematickej starostlivosti o zbierkový fond Stredoslovenského múzea sú jednotlivé zbierkové predmety citlivo posudzované a vyberané na reštaurovanie podľa významu, umeleckej, historickej a dokumentačnej hodnoty, a tiež stavu zachovania. Navrátenie ich autentickej podoby sa darí aj vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. Touto súčinnosťou a kooperáciou sa podarilo v rokoch 2020 – 2021 zreštaurovať dve barokové drevené polychrómované skulptúry z 18. storočia: sv. Florián a sv. Sebastián. Patria medzi najstaršie akvizície v zbierkovom fonde vtedajšieho Mestského múzea v Banskej Bystrici. V rokoch 1909 – 1958 boli vystavené v prvej stálej expozícii v Matejovom dome. Neskôr tvorili súčasť stálej expozície v Thurzovom dome, kde boli až do začiatku 21. storočia. Za viac ako sto rokov sa na nich prirodzene podpísalo viacero negatívnych faktorov, zvlášť v polyfunkčnej sakrálnej miestnosti, kde boli vystavené premenlivým a nevhodným  podmienkam, čo spôsobilo, že pred reštaurovaním boli v havarijnom stave.

Viac informácií TU

Motívom novej suvenírovej bankovky bude Tihányiovský kaštieľ

Stredoslovenské múzeum spúšťa v sobotu 24.07.2021  predaj novej suvenírovej bankovky. Po Matejovom dome sa svojho vyobrazenia na obľúbenom formáte dočkala aj ďalšia expozícia tejto kultúrnej inštitúcie, a to vďaka finančnej podpore  svojho zriaďovateľa – Banskobystrického samosprávneho kraja. Motívom 0 € bankovky sa v tomto roku stal  Tihányiovský kaštieľ.

Prírodovedné oddelenie Stredoslovenského múzea vzniklo v roku 1972 a od roku 1989 sídli v pamiatkovo chránenej budove Tihányiovského kaštieľa v Radvani. V jeho priestoroch sa aktuálne nachádza stála expozícia Príroda stredného Slovenska. K dispozícii pravidelne bývajú  aj obľúbené prírodovedné aktivity a  výstavy. Tá aktuálna nesie názov Noc v prírode. Stredoslovenské múzeum v spolupráci so spoločnosťou NUNOFIA aj pri tejto príležitosti pripravilo pokračovanie série svojich 0 € bankoviek. Jej prvé vydanie zobrazovalo na lícnej strane siluetu Matejovho domu a ako jeden z najvzácnejších predmetov zo zbierok múzea bola na bankovku zvolená akvamanile.

Aktuálne Stredoslovenské múzeum spúšťa predaj suvenírovej bankovky s motívom Tihányiovského kaštieľa v Radvani. Okrem tohto objektu sa na nej nachádza aj najväčší  motýľ Slovenska – Okáň hruškový.  Dospelý jedinec dosahuje rozpätie krídel 10 – 20 cm.  Žije v južnej Európe, na severe Afriky a v Malej a Strednej Ázii. V strednej Európe sa vyskytuje na južnej Morave a na južnom Slovensku, kadiaľ prechádza severná hranica jeho výskytu. Pôvodným biotopom tohto motýľa sú lesostepi s bohatým podrastom krov. V dnešnej dobe sa s ním možno stretnúť v ovocných sadoch a záhradách. Údoliami riek sa môže zriedkavo dostať aj do horských oblastí.

Som veľmi rád, že aj tento rok pokračujeme vo vydávaní série suvenírových bankoviek s motívom našich objektov a vzácnych predmetov. Pokračovať sme mohli aj vďaka finančnej podpore zriaďovateľa Stredoslovenského múzea – Banskobystrického samosprávneho kraja. Po Matejovom dome prinášame na lícnej strane 0 eurovej bankovky vyobrazenie Tihányiovského kaštieľa v Radvani a motýľa zo zbierky Stredoslovenského múzea – Okáňa hruškového. Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že patrí k najväčším stredoeurópskym motýľom a vyskytuje sa aj na Slovensku. Zároveň patrí k nočným tvorom, takže je to skvelé prepojenie na aktuálne prebiehajúcu výstavu Noc v prírode, ktorá je inštalovaná práve v kaštieli“, vysvetlil riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník.

Počas víkendu 24. až 25. júla bude spustený predaj 0 € bankovky v Tihányiovskom kaštieli od 09:00 do 13:00 a od 14:00 do 18:00, v Matejovom dome v sobotu a v nedeľu od 14:00 do 18:00 a v Thurzovom dome v sobotu a v nedeľu od 14:00 do 18:00. Jednotná cena eurosouvenir 0 € bankovky s vyobrazením Tihányiovského kaštieľa je 3,00 €.

V priestoroch múzea je potrebné dodržiavať všetky aktuálne hygienické a bezpečnostné opatrenia. 0 € bankovky sa budú predávať zaradom v poradí podľa postupnosti čísiel a v určených objemoch. Stredoslovenské múzeum negarantuje dostupnosť všetkých konkrétnych čísiel. Zásielkový predaj suvenírových bankoviek bude umožnený od 1. septembra 2021.

0 € suvenírovú bankovku bude možné zakúpiť v pokladniciach Stredoslovenského múzea:

Tihányiovský kaštieľ (Radvanská 27, Banská Bystrica)

– bankovky 101 až 1000, maximálne 5 ks po sebe nasledujúcich čísiel

– bankovky 1101 až 3000, neobmedzené množstvo po sebe nasledujúcich čísiel

– výročné bankovky 1921 až 2020, maximálne 1 ks z čísiel podľa poradia

– špeciálna (anniversary) edícia bankoviek 8001 až 10 000, maximálny počet 10 ks po sebe nasledujúcich čísiel

– otváracie hodiny: utorok – piatok od 10:00 do 18:00, sobota a nedeľa od 10:00 – 13:00 a od 14:00 – 18:00

Thurzov dom (Námestie SNP 4, Banská Bystrica)

– bankovky 3001 až 5000, neobmedzené množstvo po sebe nasledujúcich čísel

– otváracie hodiny: utorok – piatok od 10:00 do 18:00, sobota a nedeľa od 14:00 do 18:00

Matejov dom (Námestie Š. Moyzesa 20, Banská Bystrica)

– bankovky 5001 až 7300, neobmedzené množstvo po sebe nasledujúcich čísel

– otváracie hodiny: utorok – piatok od 10:00 do 18:00, sobota a nedeľa od 14:00 do 18:00 hod.

REŠTAUROVANIE HISTORICKÝCH TLAČÍ 16. STOROČIA

V Stredoslovenskom múzeu je od roku 2018 zriadený Historický knižničný fond, v ktorom je registrovaných 683 titulov vzácnych starých tlačí evidovaných v zbierkovom a knižničnom fonde múzea. Z nich sa za finančnej podpory Fondu na podporu umenia v roku 2020 úspešne zreštaurovali 2 vzácne tituly. Vzhľadom k tomu, že fyzický stav mnohých z nich nie je najuspokojivejší, múzeum aj naďalej hľadá finančné zdroje na pokrytie nákladov na ich reštaurovanie a zachovanie ich historickej, kultúrnej aj spoločenskej hodnoty. Úspešným projektom Reštaurovanie historických tlačí 16. storočia sa podarilo získať ďalšie finančné zdroje z Fondu na podporu umenia, vďaka ktorým sa v roku 2021 zreštaurovala vzácna Biblia z roku 1569 evidovaná v historickom fonde pod číslo H-02725. Reštaurovanie realizoval Mgr. art. Štefan Kocka, člen Komory reštaurátorov. Vzhľadom k tomu, že tlač bola značne poškodená, akákoľvek manipulácia s ňou niesla veľké riziko jej ďalšej degradácie, čo prinášalo obmedzenia hlavne pri využívaní na bádateľské a prezentačné účely.

Po úspešnej realizácii projektu je možné sprístupniť zreštaurovaný zbierkový predmet  bádateľom, ale aj ostatným návštevníkom na príležitostných výstavách a podujatiach Stredoslovenského múzea.

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA  OBSADENIE PRACOVNEJ POZÍCIE: KOORDINÁTOR VÝSTAV/LEKTOR

Viac informácií sa dozviete TU

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV

Súťaž návrhov na výtvarné riešenie prírodovednej expozície Premeny prírody

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici vyhlasuje projektovú verejnú výtvarnú jednoetapovú súťaž návrhov na výtvarné riešenie prírodovednej expozície Premeny prírody v Tihányiovskom kaštieli.

Zámerom vyhlasovateľa je vypracovanie a predloženie výtvarného návrhu stanovenej časti expozície Premeny prírody podľa libreta, ktoré vypracovali odborní zamestnanci Stredoslovenského múzea. Celá expozícia má byť inštalovaná na druhom podlaží objektu v celkovej podlahovej ploche expozičných priestorov 371,9 m². Predmetom nadväzujúcej zákazky bude dopracovanie návrhu do plnohodnotnej výtvarnej štúdie pre jej realizačnú fázu. Návrh expozície má akceptovať libreto expozície, má vyjadrovať komplexnosť, kreativitu, invenčnosť, originalitu a ochranu prezentovaných zbierkových predmetov, pri zachovaní ich kultúrnej hodnoty. Zároveň je potrebné zakomponovať do návrhu interaktívne prvky a inovatívne technológie, s prihliadnutím na ich technickú realizovateľnosť. Výtvarný  návrh bude vychádzať z už existujúceho architektonického projektu rekonštrukcie objektu pre potreby budúcej expozície.

Lehoty:
– termín vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 08. 06. 2021
– lehota na predloženie návrhov uplynie o 15.00 hod dňa 12. 07. 2021
– lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže v zmysle týchto súťažných podmienok sa stanovuje na dobu 7 pracovných dní od konečného rozhodnutia poroty predbežne do 22. 07. 2021

Súťažné podklady: libreto expozície (pdf.), pôdorys budovy (dwg.), pohľady (dwg.), podrobné súťažné podmienky sú zverejnené na stránke Stredoslovenského múzea: www.ssmuzeum.sk

Členovia poroty závislí na vyhlasovateľovi:
PhDr. Marcel Pecník, RNDr. Jaroslava Bobáková, Mgr. Eva Smoleková, zástupcovia zriaďovateľa múzea (z Úradu BBSK)

Člen poroty nezávislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Martina Ťažká

Predpokladaná hodnota nadväzujúcej zákazky je stanovená na 8500,- EUR bez DPH (pre neplatcov DPH je to cena 10625,- s DPH).

Súťažný návrh môže predložiť každý účastník, ktorý má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore architektúra alebo vysokoškolské vzdelanie I. a II. stupňa, alebo stredoškolské vzdelanie v odboroch výtvarné / vizuálne umenie. Zapojiť do súťaže sa môžu odborne spôsobilí výtvarníci, ktorí majú skúsenosti s výtvarnými štúdiami v múzeách, galériách a podobných kultúrnych inštitúciách, ako aj architekti, ktorí navrhnú výtvarné riešenie  a jeho realizačnú fázu. Do súťaže sa môžu zapojiť aj skupiny účastníkov, kde aspoň jeden člen musí spĺňať požadované vzdelanie. Účastníkom súťaže nesmie byť ten kto bol spracovateľom súťažných podmienok, je členom poroty, overoval súťažné podmienky, vypracoval kritériá súťaže, je blízkou osobou alebo zamestnancom vyhlasovateľa.

Kontaktná osoba pre konzultácie: RNDr. Jaroslava Bobáková
tel.: 0940 511 539, e-mail. bobakova@ssmuzeum.sk

Podmienky súťaže nájdete TU

Informácia o neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku

V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja, odd. V., čl. 15, bod 6. Vás žiadame o zverejnenie informácie o neupotrebiteľnom hnuteľného majetku v správe Stredoslovenského múzea na webovej stránke BBSK pre organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti po dobu minimálne 30 dní.

Zoznam neupotrebiteľného hnuteľného majetku:

P.č. Názov majetku Inventarizačné číslo ks Obstarávacia cena Rok nadobudnutia Dôvod vyradenia Zost. cena
1. GRUNDFOS SEV 80.80.22.4.50D 611/022/005 ks 1.433,88 01.10.2007 zastaralá, nefunkčná, nerentabilná oprava 0
2. GRUNDFOS SEV 80.80.22.4.50D 611/022/005 ks 1.433,88 01.10.2007 zastaralá, nefunkčná, nerentabilná oprava 0

Text nájdete aj v PDF formáte TU

Bezpečnosť zbierkových predmetov Stredoslovenského múze je vyššia aj vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja

Opravy väčšieho rozsahu v roku 2021 stanovené rozpisom ukazovateľov rozpočtu pre Stredoslovenské múzeum s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja sú:

– výmena snímačov elektronického zabezpečovacieho systému v Matejovom dome,

– výmena snímačov elektronického zabezpečovacieho systému v Tihányiovskom kaštieli,

– výmena osvetlenia depozitára Matejov dom.

Vyčlenené účelovo určené príspevky bežných výdavkov z daňových príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja sú v celkovej sume 4.855,- EUR.

Text nájdete aj v PDF formáte TU

Hlave sv. Jána Krstiteľa vrátili jej pôvodnú tvár

Ku klenotom v zbierkach Stredoslovenského múzea patrí aj hlava sv. Jána Krstiteľa. Pozrite sa spoločne s nami a televíziou Hronka, ako prebiehalo jej reštaurovanie.

Fokoše v zbierkach Stredoslovenského múzea

Banícky fokoš je jedným z najdôležitejších symbolov baníckeho stavu.  Je to prapôvodné banícke a najmä tesárske náradie. Banícke kutištia a šachtice boli veľmi často ďaleko od väčších ľudských obydlí a v minulosti bolo zvykom chodiť po lesoch a horách ozbrojený. Dvojitá funkcia sekery umožňovala používať ju ako náradie a v prípade potreby aj ako zbraň. Bola reliéfne zdobená a podľa farby kovu (zlatá, strieborná, čierna) vyjadrovala postavenie nositeľa. Bol to akýsi odznak postavenia baníka v baníckej hierarchii.

pokračovanie článku nájdete tu

DIGITALIZÁCIA – POMOCNÍK KAŽDÉHO KURÁTORA

V dnešnej dobe pokročilých informačných technológií je digitalizácia fenoménom, ktorý zasiahol aj muzeálnu sféru. Múzea vo veľkom rozsahu digitalizujú svoj zbierkový fond v snahe o zachovanie jeho vizuálnej autenticity. Digitalizácia je jedným z kľúčov ako uchovať kultúrne dedičstvo a jeho hodnotu vo vizuálne pôvodnom stave.

pokračovanie článku nájdete tu

Banskobystrický samosprávny kraj aktívne podporuje činnosť múzea

V priebehu roku 2020 sme mohli v Stredoslovenskom múzeu realizovať mnohé aktivity a to vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý aktívne podporil realizáciu:

 • Odbornej správy zbierkových predmetov (konzervovanie, reštaurovanie)
 • Realizáciu nových výstav vo vlastných priestoroch a ich propagáciu
 • Zabezpečenia odbornej činnosti na zlepšenie ochrany zbierkových predmetov – materiálové a interiérové vybavenie depozitárov. Zlepšenie vybavenia depozitárov – nákup strojov, prístrojov, vybavenia a materiálu pre odbornú činnosť.
 • Výmenu snímačov a čerpadiel v Tihányiovskom kaštieli
 • Zabezpečenia protiepidemiologických opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a návštevníkov kultúrnych inštitúcií pred pandémiou ochorenia COVID-19
 • Letných viacdňových výchovno-vzdelávacích podujatí pre deti
 • Nákup výpočtovej techniky
 • Zhotovenie závesného systému na umiestnenie propagačných banerov na prezentáciu činnosti múze
 • Zakúpenie nového elektronického dochádzkového systému
 • Rekonštrukciu nových priestorov v Tihániovskom kaštieli – vypracovanie PD
 • Sanáciu suterénnych priestorov Thurzovho dom, vrátane PD
 • Nákup zbierkových predmetov

Lisované dejiny Banskej Bystrice

– z botanických zberov prof. Augustusa Junkera

Prvý zápis botanického zbierkového fondu v prírastkovej knihe Stredoslovenského múzea sa datuje na rok 1954. Je ním herbár profesora Augustusa Junkera, v ktorom sa nachádzajú zbery z konca 19. a začiatku 20. storočia. Je evidovaný pod prírastkovým číslom PV 1954/371 a evidenčným číslom B-00001/00001 až B-00001/01214. Herbár bol nájdený na povale prvej jedenásťročnej školy v Banskej Bystrici. Do múzea ho daroval Andrej Pecník. Do zbierok ho spracovala vtedajšia kurátorka prírodných vied, neskôr botanička a riaditeľka múzea RNDr. Ružena Bohúňová. Podľa jej vtedajších vyjadrení, bol herbár vo veľmi zlom stave, napadnutý škodcami a musel byť dôkladne dezinfikovaný paradichlóbenzénom…

Viacej informácii nájdete v priloženom článku

Ochrana zbierkového fondu archeológie v Stredoslovenskom múzeu

Stredoslovenské múzeum patrí medzi popredné kultúrne inštitúcie v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Okrem iného, plní aj metodickú činnosť pre ostatné múzeá v BBSK. Jednou z jeho najdôležitejších činností je zbieranie predmetov kultúrnej hodnoty a ich následná ochrana ako zbierkových predmetov. Stredoslovenské múzeum preto pokračuje aj v modernizácií priestorov, ktoré nie sú prístupné bežným návštevníkom. Ide o depozitárne priestory múzea, v ktorých je uložených viac ako 180 000 zbierkových predmetov v jeho správe. Ostatným zámerom v tejto oblasti bola modernizácia depozitárnych priestorov fondu archeológie. V roku 2019 sa našej inštitúcii podarilo uspieť s projektom „Ochrana zbierkového fondu archeológie v Stredoslovenskom múzeu“ ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

O PROJEKTE

Mapovanie života

Stredoslovenské múzeum je pamätnou inštitúciou, ktorej úlohou je tiež dokumentácia spoločnosti súčasnej doby. Preto sa rozhodlo prísť s výzvou na mapovanie života v meste pod Urpínom počas aktuálnej pandemickej situácie. Projekt má dve časti, do ktorých obyvatelia Banskej Bystrice či základné a stredné školy v rámci projektov môžu prispieť.

O PROJEKTE

Reštaurovanie najvzácnejšieho exponátu Stredoslovenského múzea

Hlavy sv. Jána Krstiteľa z Tajova – II. etapa

O PROJEKTE

REŠTAUROVANIE TROCH OBRAZOV Z FONDU STREDOSLOVENSKÉHO MÚZEA

O PROJEKTE

REŠTAUROVANIE STARÝCH TLAČÍ 16. STOROČIA V STREDOSLOVENSKOM MÚZEU

O PROJEKTE

PREMENY BANSKEJ BYSTRICE

O PROJEKTE

VYSKLADAJ SI NÁMESTIE

Tvorivá séria pre najmenších, vďaka ktorej spoločne hravou a kreatívnou formou spoznáme dominanty bystrického námestia. Jednotlivé pamiatky si môžete stiahnuť, vymaľovať a po nazbieraní všetkých 10 budov zrekonštruovať námestie Banskej Bystrice, alebo vystavať svoje vlastné.

→ SLEPÁ MAPA A MAKETY DOMOV NA VYSTRIHNUTIE


ROZPRÁVKY Z MÚZEA

O PROJEKTE